Delen

Woningkwaliteit

Volgens de Belgische grondwet (artikel 23) heeft iedereen recht op menswaardig wonen.

Menswaardig wonen wil zeggen dat elke woning:

  • Van goede kwaliteit is
  • In een behoorlijke woonomgeving ligt
  • Tegen een betaalbare prijs ter beschikking gesteld wordt

Voor specifieke vragen over jouw dossier bij de dienst wonen: neem contact op met je dossierbeheerder.

Wat is woningkwaliteit?

Tijdens een onderzoek naar de woonkwaliteit gaat men na of de woning voldoet aan een aantal elementaire vereisten. Die vereisten hebben betrekking op:

  • de stabiliteit en bouwfysica van de woning
  • de aanwezigheid en de veiligheid van elektrische installaties & gasinstallaties in de woning
  • de toegankelijkheid & brandveiligheid van de woning
  • de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden van de woning
  • de sanitaire voorzieningen in de woning
  • de verwarmingsmogelijkheden in de woning

Is een van bovenstaande zaken niet in orde, dan vertoont je woning mogelijk gebreken.

AIs de woning niet aangepast is aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode, dan wordt de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Tijdens zo'n controle wordt tegelijkertijd de bezettingsnorm gecontroleerd. Die norm bepaalt het maximum aantal toegelaten bewoners. Wonen er meer mensen in de woning dan toegelaten, dan kan dit leiden tot een onaangepastheid of overbewoning.

Wat als jouw woning gebreken vertoont?

Als je meent dat je huurwoning (ernstige) gebreken vertoont, informeer dan in eerste instantie de verhuurder. We adviseren om schriftelijk (per mail of via aangetekend schrijven) de verhuurder te vragen de nodige werken uit te voeren.

Reageert de verhuurder niet op jouw schriftelijke verzoek, dan kan je een klacht indienen bij cel Wwonen van de stad Lier. Dat doe je via een afspraak aan het loket.

Wat gebeurt er nadien?

Na het indienen van een klacht start de procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring op.  Een woningcontroleur van de stad Lier komt bij je langs voor een eerste onderzoek. Dit noemen we een ‘vooronderzoek’. Deze woningcontroleur beoordeelt het pand aan de hand van een checklist van de Vlaamse Overheid.

Oordeelt de controleur van de stad dat je woning inderdaad ernstige gebreken vertoont, dan stuurt de stad Lier jouw klacht door naar Wonen Vlaanderen. Vervolgens contacteer de gewestelijke ambtenaar van Wonen Vlaanderen jou en beoordeelt  deze persoon je woning aan de hand van de Vlaamse Wooncode.

Deze woningcontroleur maakt tot slot een kwaliteitsrapport op. Scoort de woning minder dan 15 strafpunten, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen.

Scoort de woning meer dan 15 strafpunten, dan maakt Wonen Vlaanderen haar advies over aan de burgemeester. Zowel de huurder als de eigenaar ontvangen dan een brief waarin de toestand van de woning beschreven wordt. In die brief staat uitgelegd hoeveel strafpunten vastgesteld werden. Je wordt dan uitgenodigd om jouw opmerkingen bij het verslag kenbaar te maken. Die hoorplicht geldt zowel voor de huurder als de verhuurder.

Nadat beide partijen gehoord werden, neemt de burgemeester een beslissing. De woning kan dan ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard worden.

Wat zijn de gevolgen van een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring?

Voor de huurder

Is een  woning ongeschikt en/of onbewoonbaar, dan moet de eigenaar zo snel mogelijk de woning in orde brengen. Gebeurt dit niet binnen een redelijke termijn, dan kan je via de vrederechter een vermindering in de huurprijs vragen. De huurdersbond kan je hierover informeren. De brief waarin de ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring wordt aangekondigd, vermeldt eveneens of je recht hebt op een huursubsidie. Als je voorrang krijgt op een sociale huurwoning, is dit duidelijk uitgelegd in de brief. Je moet dan voldoen aan een aantal voorwaarden.

In beide gevallen moet je de woning verlaten.

Voor de verhuurder

Als verhuurder krijg je de kans om de gebreken op te lossen door de woning conform te maken aan de kwaliteitsnormen. Eventuele uitvoeringswerken moeten gebeuren binnen een termijn van 1 jaar (zonder omgevingsvergunning) OF 3 jaar (met omgevingsvergunning). Zolang de werken niet worden uitgevoerd, betaalt de verhuurder jaarlijks een heffing.

Verhuur je toch een woning die (nog) niet in orde is, dan kan je vervolgd worden voor huisjesmelkerij. Dit gebeurt via een strafrechtelijke procedure.

Als verhuurder kan je hulp krijgen via de eigenaarsbond of de verenigde eigenaars.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder