Delen

Aandacht voor het milieu

Het bestuur van Lier vindt milieu een belangrijke factor binnen zijn beleid. De stad levert jaarlijks heel wat inspanningen om de toestand van het milieu op haar grondgebied te verbeteren. De milieubarometer wordt als maatstaf voor deze inspanningen gebruikt.

De Milieubarometer is samengesteld uit meerdere indicatoren die over verschillende thema's handelen: afval, energie, productgebruik, mobiliteit, natuur en hinder. Van deze indicatoren wordt de evolutie tijdens de laatste jaren nagegaan, opgevolgd en geëvalueerd.

Voor de milieubarometer van Lier zijn momenteel volgende indicatoren vastgesteld:

 • De totale hoeveelheid afvalstoffen per inwoner (uitgedrukt in kg per inwoner)
 • Gemeentevuil (uitgedruik in kg per inwoner)
 • Gebruikte bestrijdingsmiddelen (uitgedrukt in kg actieve stof)
 • Gemiddelde EPC-waarde (waarde op energieprestatiecertificaat) van de gemeentelijke gebouwen
 • Elektriciteitsverbruik door openbare verlichting
 • Percentage van het personeel dat duurzaam naar het werk komt, met andere woorden met de bus, trein, fiets of te voet
 • Het aantal GAS-PV's voor kleine inbreuken milieu (GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties)
 • Uitgegeven premies voor het aanplanten en onderhoud van kleine landschapselementen
 • Vleermuizenpopulatie in het fort van Lier (uitgedrukt in het aantal vleermuizen tijdens de wintertelling)
 • Zuiveringsgraad van het afvalwater (% ...)
 • Leidingwatergebruik door de inwoners (uitgedrukt in liter per inwoner)
 • Aantal dossiers voor premies van hemelwaterputten en groendaken
 • Oppervlakte verontreinigde grond (uitgedruikt in hectare)
 • Oppervlakte gronden met eindverklaring sanering (uitgedrukt in hectare)
 • Percentage Lierse scholen die meedoen aan Milieuzorg op School (MOS), Groene school, Ecocampus of een actie van de intercommunale IGEMO in het kader van milieu
 • Lokale bijdrage tot mondiale klimaatverandering, uitgedruikt in het aandeel van de huishoudens in de CO2-emissies
 • Residentieel enerieverbruik, dit is het aardgas en elektriciteitsverbruik van de woningen in Lier en Koningshooikt
 • Aantal dosiers premies voor energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie

Uitgelicht