Delen

Polder van Lier

Polder van Lier: waar water- en natuurbeheer samen gaan

De Polder van Lier is een openbaar bestuur op het grondgebied van de stad Lier. Het heeft als doel de stad te beschermen tegen overstromingen.

Historiek

De Polder van Lier, opgericht bij koninklijk besluit in 1960, is één van de kleinste polders van Vlaanderen (156 hectare) en situeert zich tussen de Beneden-Nete, de grens van de gemeente Duffel en de N14 (Lier-Mechelen).

Mede door de talrijke overstromingen stond het gebied vroeger bekend als een ‘waterkot’. Heel wat bewoners van de wijk Mechelsepoort, en in het bijzonder land- en tuinbouwers, liepen hierdoor ernstige schade op. Vroeger bestond de taak van een polderbestuur voornamelijk uit waterbeheersing om zo de actieve land- en tuinbouw te bevorderen. Verscheidene waterbouwkundige werken, zoals de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden op de Beneden-Nete, stroomafwaarts Lier, beperkten het risico op overstroming aanzienlijk.

Vandaag heeft de polder naast waterbeheer ook een landschapsbeherende taak. De waardevolle Netevallei heeft een belangrijke rol als randstedelijk groengebied met een toeristische, recreatieve en waterbergende bijfunctie. Het gebied van de Beneden-Nete wordt in de volksmond ook Pallieterland genoemd.

Werking en organisatie

Een polder is een openbaar bestuur. De werking van deze besturen wordt geregeld door de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders en wateringen. Zoals bij alle openbare besturen wordt het beheer van de polder waargenomen door een algemene vergadering en een bestuur.

Algemene vergadering

  • Taak: beleidsbepalend orgaan. Zij kunnen binnen hun gebiedsomschrijving beslissen over belastingen en politiereglementen uitvaardigen.
  • Samenstelling: de algemene vergadering bestaat uit stemgerechtigde ingelanden. Om stemrecht te verkrijgen, moet de ingelande (= eigenaar van een onroerend goed binnen de polderomschrijving) een eigendom van 1 hectare bezitten. Eigenaars die geen individueel stemrecht kunnen hebben, kunnen hun eigendommen groeperen tot zij gezamenlijk 1 hectare bezitten en een afgevaardigde zenden naar de algemene vergadering.

Het bestuur

  • Taak: dagelijks beleid. Het dagelijks bestuur staat in voor het onderhoud en beheer van grachtenstelsels, bermen en wegen. Zij spelen een belangrijke rol bij de werking van de gecontroleerde overstromingsgebieden bij stormtij. De taak bestaat er ook in de omgeving netjes en zonder zwerfvuil te houden. Naast de jaarlijkse grote opruimactie wordt wekelijks zwerfvuil ingezameld om visuele vervuiling van de vallei van de Beneden-Nete tegen te gaan.
  • Samenstelling: aan het hoofd van de polder staat een dijkgraaf. Hij wordt bijgestaan door een adjunct-dijkgraaf, drie gezworenen (bestuursleden) en een ontvanger-griffier. De ontvanger-griffier is verantwoordelijk voor het financiële beheer en de administratieve taken.

Arbeiders

Vier arbeiders voeren onderhoudstaken uit. De Polder van Lier beschikt over heel wat materiaal, zoals tractoren, een minigraver, klepelmaaiers, kettingzagen, bosmaaiers om het personeel in hun taak te ondersteunen.

Uitgelicht