Delen

Overgangsmaatregelen voor septische putten

Septische putten

De Vlaamse overheid wil met een integraal waterbeleid komen tot gezonde en, waar mogelijk, natuurlijke watersystemen. In dat kader werkte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in samenwerking met Aquafin en de stad Lier een zoneringsplan uit. In dit plan is per woning bepaald hoe het afvalwater gezuiverd moet worden. Van zodra dit zoneringsplan is uitgevoerd, zijn volgens de huidige voorschriften septische putten NIET meer noodzakelijk.

Overgangsmaatregel

Gezien de uitvoering van deze plannen nog enige tijd kan duren (voorzien tegen 2027) geldt er een overgangsmaatregel.

Bij een nieuwe bouwaanvraag wordt steeds aangegeven of er nog een septische put geplaatst moet worden. In een straat waar reeds riolering aanwezig is, is een septische put NIET noodzakelijk als:

  • de woning op minder dan 300 meter afstand aangesloten is op de collectoren van Aquafin
  • de woning zich bevindt in een straat waar reeds een gescheiden systeem werd aangebracht en waarvan de verbinding naar de collector van Aquafin in goede staat is.

We gaan er van uit dat de gemetste riolering in de binnenstad niet aan deze laatste voorwaarde voldoet.

Indien het college van burgemeester en schepenen de studie voor de aanleg van nieuwe riolen in een straat goedkeurt, wordt deze straat ingedeeld als zijnde “voorzien van een gescheiden rioleringssysteem” en zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Dit geldt eveneens voor de “collectief te optimaliseren buitengebieden”. Dit zijn straten waar een nieuwe riolering zal worden aangelegd in het kader van de uitvoering van de zoneringsplannen. Voor de straten (of woningen) die niet worden aangesloten op de riolering in het kader van de genoemde zoneringsplannen, is GEEN septische put meer noodzakelijk omdat op die plaatsen een “individueel waterzuiveringssysteem” (IBA) dient geplaatst te worden. De stad zal deze IBA’s in eigen beheer aankopen, plaatsen en onderhouden.

Uitgelicht