Delen

Grachtoverwelving

Technische uitvoering

Inbuizingen worden uitgevoerd volgens de “principetekening grachtoverwelving” en de technische beschrijving “overbrugging grachten”. Ze worden uitgevoerd in ongewapend beton en hebben een minimale doormeter van 500 mm.

Beschoeiing van een baangracht wordt enkel toegestaan als de stabiliteit van de gracht anders in het gedrang komt. Deze wordt uitgevoerd in doorlatende materialen en mag een normale ruiming van de gracht niet hinderen.

Wat met bestaande inbuizingen?

Bestaande inbuizingen moeten door de eigenaar onderhouden worden. Hij moet ervoor zorgen dat de inbuizingen vrij gehouden worden. Dit geldt ook voor de grachten van het Vlaams gewest, meer bepaald op de Antwerpsesteenweg, Mechelsesteenweg, Waversesteenweg, Kesselsesteenweg. Bestaande inbuizingen, zichtbaar op de luchtfoto’s uit 2003 (GIS), worden hersteld volgens de huidige technische specificaties (met de huidige afmetingen) en op kosten van de eigenaars.

Indien de eigenaar een machtiging voor een reeds bestaande inbuizing kan voorleggen, wordt deze voor dezelfde lengte opnieuw vergund volgens de nieuwe principetekening. De stad draagt de kosten. In het kader van het “integraal waterbeleid” bestaat de mogelijkheid om bestaande inbuizingen gedeeltelijk op te heffen. Hierbij houdt men rekening met de huidige technische specificaties en afmetingen.

Bij het verlenen van machtigingen voor inbuizingen zal eveneens rekening gehouden worden met de kostprijs voor de betrokken eigenaar (per aanvrager geen nutteloze onderbrekingen van gracht ten einde het aantal kopmuren te beperken).

Overgangsmaatregelen

Bestaande inbuizingen worden aangepast tijdens nieuwe weg- en rioleringswerken. Indien uit meldingen van wateroverlast blijkt dat inbuizingen de oorzaak zijn van deze wateroverlast wordt eerst, in samenspraak met de eigenaars, de inbuizing gekuist.

Indien blijkt dat de inbuizing niet voldoet aan de gevraagde kenmerken qua diepte en verval en indien de doormeter kleiner is dan 400 mm, zal de stad de eigenaar op de hoogte stellen dat deze inbuizing zal aangepast worden en dat de kosten zullen worden doorgerekend.

Dringende herstellingen worden eveneens uitgevoerd door de stad op kosten van de eigenaar, doch na evaluatie van de bestaande toestand (mogelijk gedeeltelijk herstel van de baangrachten). Bestaande inbuizingen die niet tot doel hebben een unieke toegang tot een perceel te creëren zullen, na verwittigen van de eigenaar, worden verwijderd.

Aanvraag

> Een grachtoverwelving aanvragen

Uitgelicht

Politiereglement met betrekking tot het overwelven van baangrachten langs buurt- of gemeentewegen

12 december 2014,  pdf, 34kB

Download dit bestand

Grachtoverwelving (aanvraag)