Delen

Maaien van bermen

Stad Lier staat jaarlijks in voor het maaien van de wegbermen. De periode waartussen gemaaid mag worden, is bepaald in het bermbesluit van de Vlaamse regering. Een stadsbestuur mag dus niet zelf beslissen wanneer zij de bermen maaien.

Het bermenmaaiplan loopt vanaf 15 juni tot en met midden november. Het plan is opgedeeld in 2 fasen; de eerste fase begint op 15 juni en eindigt midden augustus. De tweede fase start half september en eindigt midden november. Tegen het einde van de uitvoering van het plan zou elke berm 2 keer gemaaid moeten zijn.

Maaien van bermen in 2017

Om veiligheidsredenen worden bepaalde grasstroken vroeger gemaaid. Dit zal het geval zijn voor bermen naast fietspaden, en wel vanaf 1 juni in volgende straten: Mechelbaan, Beukheuvel, Hagenbroeksesteenweg, Sander De Vosstraat, Liersebaan, Berlaarsesteenweg, Lintsesteenweg en Hoogveldweg, waar telkens vlak naast het fietspad gemaaid wordt.

Het Bermbesluit van de Vlaamse Overheid bepaalt de wettelijke regeling voor het maaien van bermen, vooral de maaidata en de afvoer van het maaisel naar een verwerker. Zo mogen bermen niet vóór 15 juni gemaaid worden en een tweede maaibeurt kan pas na 15 september. Tenzij dus om veiligheidsredenen, zoals naast een fietspad.

Het bermbeheer is in eerste instantie gericht op het behoud of de ontwikkeling van de natuurwaarde van de berm. Door het maaien en afvoeren van het maaisel worden voedingsstoffen aan de bodem onttrokken. Deze verschraling leidt tot het terugdringen van grassoorten en het ontstaan van soortenrijke vegetaties met meer veldbloemen. Dit komt  vooral  de bijen en andere insecten ten goede.  De eigenlijke maai begint in Lier vanaf 15 juni. 

> Bekijk hier de planning van de eerste fase

Uitgelicht

Bermenmaaiplan 2017 fase 1