Delen

Bodemonderzoek voormalige stortplaatsen

De stad Lier en de OVAM startten met het uitvoeren van een grootschalig bodemonderzoek op de voormalige stortplaatsen in de stad. Daaruit moest blijken of er op deze plaatsen ernstige bodemverontreiniging is ten gevolge van de stortactiviteiten in het verleden. De eigenaars van de percelen zijn sinds 28 augustus 2008 vrijgesteld van hun onderzoeksplicht, ze hoeven zelf geen bodemonderzoek meer uit te voeren wanneer zij hun grond verkopen.

Op het grondgebied van Lier bevinden zich 29 oude stortplaatsen. Vaak gaat het om laaggelegen gebieden langs waterlopen, die in het verleden werden opgehoogd met huishoudelijk afval om wateroverlast te voorkomen. Vandaag zijn deze stortplaatsen enkel nog zichtbaar als een lichte ophoging in het landschap, voor zover die al niet verstopt wordt door bebouwing.

De stad Lier en de OVAM onderwierp deze 29 stortplaatsen aan een grootschalig bodemonderzoek en sloten op 8 mei 2008 een samenwerkingsverband. In een eerste stap heeft de OVAM de stortplaatsen gegroepeerd tot 2 ‘sites’. De eerste groep van stortplaatsen omvat locaties die gedeeltelijk of volledig gebruikt worden als woongebied. Deze locaties zijn samen goed voor een 300-tal percelen. De tweede groep van stortplaatsen omvat locaties die gelegen zijn op weilanden en braakliggende terreinen, samen goed voor een 90-tal percelen.

De kosten voor het onderzoek worden volledig gedragen door de stad Lier. Voor het bekostigen van een eventuele sanering zijn afspraken gemaakt tussen de OVAM en Lier over wie welke locatie saneert. Deze aanpak met globale bodemonderzoeken laat toe efficiënter te werken en biedt de OVAM een versneld beeld van de bodemkwaliteit op de twee sites. De bepalingen van de siteonderzoeken werden juridisch vastgelegd in het ministerieel besluit van 31 mei 2008 en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 28 augustus 2008.

Resultaten van eerdere verspreide onderzoeken bevestigden de aanwezigheid van huishoudelijk afval, vaak onder de huidige verharding of onder de teellaag. Er werd echter geen ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Het is op dit moment dan ook voorbarig om één of andere voorzorgsmaatregel te nemen.

Voor het uitvoeren van de bodemonderzoeken heeft de stad Lier de bodemsaneringsdeskundige Ecorem aangesteld.

In deze documenten zijn de eindrapporten van de reeds afgeronde onderzoeken na te lezen. De rapporten kunnen door de burgers ook tijdens de kantooruren op de dienst leefmilieu ingekeken worden.

Uitgelicht

Documenten stortplaatsen

Website OVAM bodemonderzoek stortplaatsen Lier