Delen

Ruimtelijke structuurplannen

Algemeen

In het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening wordt bepaald dat er op 3 niveaus ruimtelijke structuurplannen moeten worden opgemaakt: voor het gewest, voor de provincie en voor de gemeente.

Elk structuurplan bestaat uit 3 delen, namelijk een bindend, richtinggevend en een informatief gedeelte. Het informatieve gedeelte bevat de bestaande ruimtelijke structuur, de problemen, de potenties, de trends en de prognoses. Dit gedeelte is opgemaakt op basis van sectorale en gebiedsgerichte deelstudies. De Gewenste Ruimtelijke Structuur is het indicatieve gedeelte en dus richtinggevend voor de overheid. Van dit toetsingskader kan de Vlaamse Regering alleen afwijken met een gemotiveerde beslissing. De bindende bepalingen leveren het kader voor de uitvoerende maatregelen waarmee men de gewenste ruimtelijke structuur wil realiseren.

Het Ruimtelijk Structuurplan doet uitspraken over het ruimtegebruik maar legt geen bodembestemmingen vast. Het Ruimtelijk Structuurplan schept alsdusdanig geen rechten of plichten voor de burger. Het bepaalt wèl de structurerende elementen, belicht ruimtelijke potenties en bepaalt richtlijnen en organisatieprincipes voor grond- en ruimtegebruik.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Structuurplanning is een voor het Vlaamse Gewest nieuwe wijze van ruimtelijke planning. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de uitwerking van deze methodiek op het niveau van Vlaanderen. Het zal de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen aangeven als een kader waarin de ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Als dusdanig zal het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ook de basis vormen voor het ruimtelijk beleid via verordenende plannen en andere maatregelen.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid.

'Vlaanderen open en stedelijk'

Vlaanderen open en stedelijk, dat is de rode draad doorheen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. We moeten de resterende open ruimte maximaal beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven.

Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur. Voor meer informatie over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kan u terecht op de website van ruimtelijke ordening.

Provinciaal Structuurplan Antwerpen

Het structuurplan Antwerpen bevat een hele reeks krachtlijnen over hoe wij in de toekomst samen de ruimte in onze provincie zo goed mogelijk kunnen gebruiken. De provincie kiest voor een ontwikkeling die zuinig omspringt met de schaarse ruimte en wil duidelijke afspraken over het gebruik ervan. Zo blijft er ook voor de volgende generaties kwalitatieve ruimte om te wonen, te werken, zich te ontspannen, van de natuur te genieten, …

Het structuurplan Antwerpen verfijnt de principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en vormt tegelijk het kader voor de beoordeling van de gemeentelijke structuurplannen. Voor meer informatie over het provinciaal ruimtelijk structuurplan kan u terecht op de website van de provincie Antwerpen.

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lier

Lier zal zich naar de toekomst toe profileren als een residentiële stad op mensenmaat met een voorzieningenapparaat dat op de regio is afgestemd. De natuurlijke eigenheid, de waterpartijen, de relicten en het historisch karakter van de stadskern moeten als dragers fungeren van “Lierke Plezierke”: zachte recreatie, dagtoerisme, watertoerisme, socio-culturele activiteiten, recreatief winkelen, …

De riviervalleien van Kleine, Grote en Beneden Nete met hun natuurlijke rijkdom dringen het stedelijk gebied binnen tot tegen de stadskern: een kwaliteit die moet worden gekoesterd en zo mogelijk versterkt. Het gemeentelijk structuurplan van Lier is op 9 oktober 2003 door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen goedgekeurd.

> Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Goedkeuringsbesluit Provincie

05 juli 2013,  pdf, 1MB

Download dit bestand