Delen

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hoogdynamische recreatie Hoge Velden - Posthoorn

Aanleiding

De stad Lier kampt met een tekort aan ruimte voor zogenaamde hoogdynamische recreatie of ‘harde recreatie-infrastructuur’. Met het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hoge Velden-Posthoorn wil de stad, verder bouwend op het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied’ en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de woonuitbreidingsgebieden Hoge Velden en Posthoorn omzetten naar gebieden voor hoogdynamische recreatie en zo inspelen op de nood aan ruimte voor sport en recreatie. 

Het RUP legt de bestemmingswijziging van het woonuitbreidingsgebied naar gebied voor hoogdynamische recreatie vast en zet zo de krijtlijnen uit voor het gebied. Het RUP bepaalt dus de bestemming en de toekomstige functies voor het hele plangebied.

Aandachtspunt bij de opmaak van het RUP was zeker de ontsluiting via de Aarschotsesteenweg, de beschikbaarheid van voldoende parkeeraccommodatie en de waterhuishouding bij de ontwikkeling van het gebied (met de aanleg van een retentiebekken).

Situering plangebied

Dit gebied is begrensd door de Ring (R16), Netekanaal en Waversesteenweg en wordt doormidden gesneden door de Aarschotsesteenweg (N10). Het heeft een oppervlakte van ongeveer 20 ha en kan in 2 zones opgedeeld worden: deel I omvat de zone voor recreatie, in deel II wordt voornamelijk het huidige gebruik bevestigd.

Goedkeuringsprocedure RUP

Tijdens de goedkeuringsprocedure heeft het RUP adviesrondes en een openbaar onderzoek doorlopen.

Bij het openbaar onderzoek werden bezwaarschriften ingediend. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) heeft alle adviezen en bezwaren gebundeld en heeft op basis hiervan haar advies uitgebracht bij de gemeenteraad.

De stad heeft de adviezen en alle elementen uit het openbaar onderzoek in overweging genomen en het uitvoeringsplan, waar nodig aangepast. Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 29 april 2013.

Het plan werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 4 juli 2013 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 september 2013. Het RUP is in werking getreden op 19 september 2013.

Onteigeningsplan bij het RUP

Aan het RUP werd een onteigeningsplan gekoppeld dat dezelfde procedure heeft doorlopen. 

De ontwikkeling van het RUP Hoge Velden bevindt zich intussen in een eindfase van de onteigeningen. De stad Lier is eigenaar van zo’n 80% van de gronden en nam in het budget voor 2019 een bedrag van 565.671 euro op om nog dit jaar de verdere onteigeningen voor de ontwikkeling van Hoge Velden te finaliseren.

Op 22 januari 2019 keurde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding Liesbeth Homans de onteigeningsmachtiging goed. Dit betekent dat de stad de gerechtelijke onteigeningsprocedure voor de verdere grondverwerving kan opstarten.

Nieuwe sportinfrastructuur en samenwerking met sportclubs

Naast onder andere de realisatie van (nieuwe) sportinfrastructuur zoals een sporthal, gym- en danshal, atletiekpiste, … wil de stad met het project Hoge Velden kinderen en jongeren de nodige sportieve kansen bieden binnen Lier. De site aan de Hoge Velden wordt in samenwerking met geïnteresseerde sportclubs omgebouwd tot een stedelijk voetbalcomplex voor de jeugd. Er is ruimte voorzien voor de aanleg van zeven voetbalterreinen met een cafetaria, kleedkamers, verlichting enz.

De komende periode werkt de stad verder aan duidelijke en sluitende financiële afspraken tussen alle betrokken partijen o.a. ook met de geïnteresseerde clubs of gebruikers over huur, beheer en onderhoud van en op de site.

Intentieverklaring 25 februari 2019

Het RUP Hoge Velden komt nu in realisatiefase. Naar aanleiding hiervan bevestigt het schepencollege uitdrukkelijk zijn absolute voornemen om de ontwikkeling van een jeugdvoetbalcomplex op de Hoge Velden resoluut en zo snel mogelijk uit te voeren, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord.

Voetbalclub Lyra-Lierse zal hierbij een belangrijke partner zijn. In functie daarvan werd Lyra-Lierse reeds door het schepencollege uitgenodigd om op 11 maart 2019 haar inhoudelijke en financiële plannen voor te leggen. Ook een eventuele oplossing voor de eerste ploeg van Lyra-Lierse binnen het geheel van de Hoge Velden zal hierbij kunnen worden besproken. Dit laatste staat los van de realisatie van het jeugdvoetbalcomplex en zal de club volledig met eigen middelen dienen te financieren indien hierover een akkoord zou worden bereikt. Ook andere Lierse clubs zoals Lierse Kempenzonen zullen betrokken worden in de besprekingen over de ontwikkeling van de Hoge Velden.

Alle stedelijke investeringen in dit dossier gebeuren in functie van de administratieve voorbereiding, het bouwrijp maken en ontsluiten van de site, met als einddoel de ontwikkeling van jeugdvoetbalvelden bestemd voor de jeugdwerking van alle Lierse voetbalploegen. Hiertoe zullen in de meerjarenbegroting de nodige middelen worden vrijgemaakt.