Delen

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

RUP's op verschillende beleidsniveaus

Net zoals de ruimtelijke structuurplannen worden ook de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt op 3 beleidsniveaus:

 • gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, opgemaakt door het Vlaams Gewest;
   
 • provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, opgemaakt door de provincie Antwerpen;
  Op de website van de provincie Antwerpen kan o.a. de lijst geraadpleegd worden van alle goedgekeurde provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen van de provincie Antwerpen, geordend per gemeente.
  Wil je een PRUP inkijken? Zend een mail naar ruimtelijkeplanning@provincieantwerpen.be en je ontvangt het gevraagde PRUP digitaal.
   
 • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, opgemaakt door de stad Lier;
  Alle goedgekeurde gemeentelijke RUP’s kan je hier raadplegen. De RUP's die nog in procedure zijn kan je hier terugvinden.

De RUP’s (dus zowel gemeentelijke, als provinciale en gewestelijke) zullen langzamerhand de gewestplannen en bijzondere plannen van aanleg (BPA's) vervangen.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lier op 9 oktober 2003, worden er in Lier geen nieuwe bijzondere plannen van aanleg (BPA's) meer opgemaakt, maar enkel gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (gemeentelijke RUP's). Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan het ruimtelijk structuurplan Lier. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor een bepaald gebied of voor een bepaald thema onder meer vast:

 • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn;

 • wat de inrichting is: waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik, ...) die moet voldoen;

 • het RUP kan ook vermelden op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en onder welke voorwaarden

In de praktijk bevat een gemeentelijk RUP minstens een toelichtingsnota, een kaart met de feitelijke en juridische toestand en met de toekomstige toestand (grafisch plan) en stedenbouwkundige voorschriften. Eventueel bevat een RUP ook begeleidende studies zoals een milieueffectenrapport, een mobiliteitseffectenrapport, een ruimtelijk veiligheidsrapport, een masterplan, enz. Een gemeentelijk RUP richt zich naar het ruimtelijk structuurplan Lier, het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen en het structuurplan Vlaanderen.

Te doorlopen goedkeuringsprocedure

Integratiespoor voor milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan

Als gevolg van het plan-MER-decreet moet vóór de totstandkoming of wijziging van een Ruimtelijke Uitvoeringsplan de dienst Mer beslissen of er een planMER (milieueffectrapport) moet gemaakt worden voor dit uitvoeringsplan. Eerder mag een RUP niet de goedkeuringsprocedure volgens het decreet op de ruimtelijke ordening doorlopen. Het doel hiervan is dat de initiatiefnemende overheid tijdig en goed gedocumenteerd rekening kan houden met mogelijke aanzienlijke effecten op leefmilieu en mobiliteit. Als gevolg van dit ‘Integratiespoor’ wordt de milieubeoordeling geïntegreerd in het planningsproces alsook in de formele RUP procedure.

Plenaire vergadering

In het kader van de plenaire vergadering kunnen de betrokken overheden en adviserende administraties en instellingen hun advies uitbrengen op het voorontwerp van RUP. Van deze plenaire vergadering wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat binnen 14 dagen wordt bezorgd aan de instanties die op de plenaire vergadering aanwezig dienden te zijn. Alleen de op de plenaire vergadering aanwezige instanties kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van het verslag hun reacties bezorgen aan het college.

Voorlopige vaststelling

De gemeenteraad stelt het ontwerp van het RUP voorlopig vast en stuurt het document ter advies naar de provincie en het Vlaams gewest. Het college organiseert een openbaar onderzoek van 60 dagen. De Gecoro speelt hierin een belangrijke rol want ze bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt hierover advies uit aan de gemeenteraad. Een onteigeningsplan of een rooilijnplan dat ter uitvoering van dit decreet tegelijkertijd met het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, wordt tegelijk met het ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan de procedureregels bepaald voor het opmaken van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad stelt binnen 180 dagen (de gemeenteraad kan op vraag van het college deze termijn met 60 dagen verlengen) na het einde van het openbaar onderzoek het RUP definitief vast, anders vervalt het plan. Het definitief vastgestelde plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de bestendige deputatie van de provincie.

Goedkeuring

De bestendige deputatie verstuurt haar beslissing naar het college van burgemeester en schepenen binnen 60 dagen na ontvangst van het dossier (beroepsprocedures niet meegerekend). Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit van de bestendige deputatie in het Belgisch Staatsblad