Delen

Visienota vallei van de Kleine Nete tussen Albertkanaal en Lier

Om de uitdagingen in de vallei van de Kleine Nete aan te gaan, keurde de Vlaamse regering in 2018 het strategisch project "Kleine Nete" goed voor de periode 2018-2020. Dit strategisch project omvat de realisatie van zes hefboomprojecten die streven naar een optimale inrichting van de vallei om de doelstellingen inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren.

De zes hefboomprojecten zijn stuk voor stuk kansrijke projecten waarvoor in de meeste gevallen reeds heel wat studiewerk, ontwerpend onderzoek en vooroverleg werd uitgevoerd en die nu op korte termijn moeten kunnen doorschakelen naar uitvoering.

Een van deze hefboomprojecten is het uitwerken van een visie voor de vallei van de Kleine Nete tussen Albertkanaal en Lier. Het gebied situeert zich ter hoogte van de grensgebieden van Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven. De Kleine Nete en het Netekanaal vormen de centrale assen van het gebied. Reeds in 2016 bekrachtigde Stad en OCMW Lier de engagementsverklaring voor de ondersteuning van het strategisch project "Kleine Nete."

In dit valleigebied ontwikkelde zich in de loop der jaren een sterk gefragmenteerd recreatielandschap door de bouw van weekendhuisjes, de aanleg van visvijvers, ophogingen en allerhande, (vaak uitheemse) aanplantingen. Anderzijds is dit gebied een effectief overstromingsgevoelig valleigebied. Mede daarom wenst men de oorspronkelijke bestemmingen van de vallei in ere ter herstellen.

De dienst Integraal Waterbeleid van Vlaamse Milieumaatschappij stelde in overleg met de verschillende gemeentebesturen en betrokken actoren een visienota op voor het ganse gebied steunend op drie pijlers:

  • ruimte voor water;
  • ruimte voor natuur;
  • ruimte voor recreatie.

De visienota vermeldt een aantal acties die binnen deze drie pijlers worden vooropgesteld.

Met de goedkeuring van deze Visienota vallei van de Kleine Nete tussen Albertkanaal en Lier engageert Stad en OCMW Lier zich om mee de schouders te zetten onder een globale, grensoverschrijdende en gedragen visie en een uniforme afstemming en realisatie op het terrein.

> Bekijk de visienota

Uitgelicht