Delen

Stadsontwikkelingsproject Sion krijgt verder vorm

Archeologisch onderzoek op Sionsite

Met het oog op de realisatie van het stadsontwikkelingsproject Sion werden de oude stadsmagazijnen in de loop van de voorbije maanden afgebroken. Nu de sloop voltooid is, start het archeologisch onderzoek van de site.

In september 2011 werd op de Sionsite reeds een aantal proefputten gemaakt in kader van een archeologische prospectie. Omwille van de toen nog bestaande bebouwing en het natte weer werd het onderzoek stopgezet.

Nu de gebouwen gesloopt zijn, wordt het archeologisch vooronderzoek opnieuw opgenomen. In functie daarvan is reeds een randbemaling geplaatst om de grondwaterstand te verlagen. Door middel van een raster van proefsleuven zal het volledige terrein gescreend worden.

In mei 2014 startte Monument Vandekerckhove nv met het graven van de proefsleuven (noord-zuid georiënteerde sleuven, 2m breed met tussenafstand van 12m). Op basis van een oude kaart (Ferraris) verwacht men het Sionsklooster te kunnen lokaliseren. Het gaat om de kloostergebouwen met kerk, een grafveld, een waterpartij en de tuinzone. Het onderzoek gebeurt onder toezicht van Onroerend Erfgoed.

 Archeologisch onderzoek Sion

Na het archeologisch onderzoek kunnen de bouwwerken van het ambitieuze stadsontwikkelingsproject starten. Alvorens de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning in uitvoering te brengen verkiezen stad en projectontwikkelaar echter om een oplossing te bieden aan het administratieve beroep dat door een buurtbewoner werd ingesteld tegen de uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning. Stad en projectontwikkelaar wensen immers volledige zekerheid te bieden aan de kopers in het project.

De herontwikkeling van de voormalige Sionsite is een publiek-private samenwerking. Beide partners kijken, samen met de toekomstige bewoners, uit naar de nieuwe invulling van de site: een rustige woonbuurt met een netwerk van pleinen op een unieke locatie vlakbij het stadscentrum en de vestengordel, met uitkijk op de Netevallei en het natuurgebied Nazareth.

Voor meer informatie over de nieuwe ontwikkeling, de verkoop van de appartementen en woningen, ... kan je terecht bij de projectontwikkelaar Sion Netezicht www.sion-lier.be en de makelaars:

Home Sweet Home
A. Vanderpoortenlaan 15
2500 Lier

tel. 03 488 45 88
home.sweet.home@telenet.be 

www.home-sweet-home.be

Immo Patio

Schoolstraat 6 bus 2

2520 Ranst

tel. 03 233 63 66

info@immopatio.be

Overzicht project

Beeld Sion

 

 

 

 


De magazijnen en werkplaatsen van de stad Lier op de Sionsite verhuisden begin 2012 naar hun nieuwe locatie op de voormalige Eandis-site op Plaslaar. Om leegstand en verloedering van de gebouwen op de Sionsite te voorkomen, besliste het stadsbestuur de site een nieuwe invulling te geven.

De site wordt omgezet in woongebied. De stad heeft daarbij de ambitie om enerzijds jonge gezinnen aan te trekken en anderzijds groene ruimte en een kwalitatief openbaar domein te creëren. Daarnaast zal de culturele functie van de stedelijke academie voor schone kunsten (SASK) verder versterkt worden door de realisatie van een uitbreiding van de academie. Hiervoor werd een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) opgesteld door de stad. Het werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in mei 2012.

De tijdelijke handelsvennootschap 'Ontwikkelingscombinatie Sion Site Lier', een samenwerkingsverband tussen DMI Vastgoed, Democo en Willemen samen met de studiebuereaus A2O architecten en Grontmij, zal de site ontwikkelen tot een nieuw woongebied in samenwerking met de stad. Deze handelsvennootschap werd geselecteerd na een wedstrijd.

Bindende pleinen, groen kader en rustige woonbuurt

Beeld si

 

 

 

 

De ligging van de Sionsite is uniek. Op amper 500 meter van het stadscentrum en aan de voet van de vesten biedt de site uitkijk op de Netevallei en op het natuurgebied Nazareth. De nieuwe invulling van de site zal voornamelijk bestaan uit woongelegenheden. Zo komen er 50 eengezinswoningen, 30 sociale woningen en 60 appartementen en een ondergrondse parking voor 280 wagens. De woonsite sluit aan bij de SASK die wordt uitgebreid met een nieuwe uitbouw. Er wordt voorzien in kwalitatieve publieke ruimte in aansluiting op het stedelijk weefsel in de buurt.

De architectuur houdt het midden tussen de schaal van een woning en die van een appartement. De vormen vloeien mooi in elkaar over. De ontwerpers oriënteerden de verschillende gebouwen in een stripontwerp. De gebouwenrijen liggen als vijf strips naast elkaar op de site en haaks op het SASK en de Netevallei. De woongelegenheden op het uiteinde van deze 'strips' bieden aan de ene zijde een wijds zicht op de Netevallei en aan de andere zijde op een plein voor de SASK. Dit is één van de nieuw te creëren pleinen die een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners zullen vormen. Het SASK-plein wordt het grootste plein in de nieuwe woonbuurt. Het zal via een groene doorsteek uitwaaieren ter hoogte van de vesten en zo de aandacht op het SASK vestigen en als blikvanger voor de Sionsite fungeren.

De Sionsite moet na de realisatie van het project een rustige woonbuurt worden. Dat doel wordt hoofdzakelijk nagestreefd door de omgeving verkeersluw te maken. De ontsluiting van de site zal via Sionsplein en Ros Beiaardstraat verlopen. Het verkeer voor de Sionsite wordt in een ondergrondse parking geleid. 210 ondergrondse parkeerplaatsen worden voorbehouden voor de bewoners en bezoekers van de site. De overige plaatsen zullen aan buurtbewoners aangeboden worden tegen betaling. De huidige parking Sion 2 verdwijnt. Voor voetgangers wordt een nieuwe brug over de Nete naar de Zaat voorzien, alsook een voetgangersbrug naar het natuurgebied Nazareth.

Uitgelicht

SOLag

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 341

lees verder

Werfinrichting

Archeologisch onderzoek Sion

01 februari 2017,  pdf, 11MB

Download dit bestand