Delen

Nieuwe invulling voor de Normaalschool

De Normaalschoolsite, gelegen tussen de Berlaarsestraat, Kluizestraat, De Heyderstraat en Sint-Gummarusstraat, krijgt de komende jaren een nieuwe invulling.

> Het project

> Werken in drie fases

> Overleg met de buurt

> Hinder tijdens de werken

normaalschool

Het project

De opdracht die de stad gaf was om zoveel mogelijk van de historische gebouwen te bewaren en de site te herbestemmen tot een gemengd stedelijk project. Projectontwikkelaar CAAAP zal de Normaalschool de komende jaren herbestemmen met een mix aan functies van onder meer wonen, werken en buurtwinkels. De werken zijn eind januari 2019 gestart en zullen ongeveer 5 jaar duren.

Op de site komt ook een incubator die startende ondernemers kansen zal bieden zich te ontplooien. Daarnaast komen er appartementen in de bestaande schoolgebouwen, nieuwbouwappartementen, eengezinswoningen en als extraatje een cohousingproject in het voormalige klooster De Kluis.

Om bij de omvorming zoveel mogelijk troeven te benutten en het gebied nieuw leven in te blazen, zullen verschillende doorsteken naar omliggende straten zorgen voor een aangename en gemakkelijk doorwaadbare plek. Met speelgroen, aangepast straatmeubilair en een publiek toegankelijk paviljoen creëren we zo een aantrekkelijke plek voor de buurt.

Voor de nieuwe bewoners wordt een private ondergrondse parking voor 200 wagens aangelegd. De inrit is voorzien via de Berlaarsestraat, de uitrit via het Kluizeplein.

Werken in drie fases

De eerste werken die op de site plaatsvonden zijn sloopwerken. De gebouwen die niet behouden blijven binnen het nieuwe project werden gesloopt. Tegelijkertijd vond het verplichte archeologisch onderzoek plaats.

Daarna volgt dan de eerste fase van de herontwikkeling met de realisatie van de incubator voor jonge Lierse bedrijven. In de bestaande gebouwen komen 9 duplexappartementen en bijkomend een praktijkwoning. 

Aansluitend volgt het tweede deel van de renovatie van de bestaande schoolgebouwen. Daarin komen nog een 20-tal woningen. Tijdens deze tweede fase worden ook een 40-tal nieuwbouwappartementen gebouwd op de site. Tot slot volgen in de laatste fase nog een 60-tal nieuwbouwappartementen en 8 rijhuizen.

Overleg met de buurt

In september ’18 werd een dading afgesloten met de buurtbewoners van de Normaalschoolsite. Hiermee kwamen we tegemoet aan hun vraag om het project aan te passen. De krachtlijnen van dit akkoord betrof het aanpassen van sommige bouwhoogtes in het project en aanpassingen in functie van de mobiliteit door wijziging van de in- en uitrit van de parkings. Om overlast in het binnengebied te vermijden, komt er aan de toegang tot het publieke plein in de Berlaarsestraat een poort. Ze gaat toe tussen 22 en 7 uur. En de buurtwinkels die op de site kunnen komen, mogen in elk geval geen nachtwinkels zijn.

Hoewel er op het moment van de ondertekening van dit akkoord reeds met een hoge kost archeologie werd rekening gehouden, zijnde 4 miljoen euro, bleek in december ’18 dat zelfs deze raming niet zou volstaan. Om deze kost toch enigszins onder controle te krijgen, werd naar oplossingen gezocht en werd de optie van minder parkeerplaatsen op de site van de Normaalschool te voorzien, weerhouden. Dit werd technisch verder uitgewerkt en aan de vertegenwoordiging van de buurtbewoners voorgelegd voor overleg.

Uit dit overleg kwam naar voren dat de buurtbewoners geen principiële bezwaren hebben tegen een kleinere parking maar sterk bekommerd zijn over de huidige parkeerdruk, waarvan gevreesd werd dat deze nog zal toenemen door dit project. De buurtbewoners, vertegenwoordigd door het Dadingcomité hebben vervolgens in verschillende overlegmoment een aantal voorwaarden gesteld.

Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen, heeft SOLag via een parkeerbezettingsonderzoek de belangrijkste pijnpunten op vlak van parkeren in de buurt blootgelegd.

De bewoners uit de zones met de hoogste parkeerdruk krijgen de mogelijkheid om in de ondergrondse parking van het naastgelegen project Sion een parkeerplaats van de stad aan te kopen of op lange termijn te huren. Projectontwikkelaar CAAAP engageert zich op haar beurt om op het einde van het project Normaalschool, wanneer alle woningen en handelsruimtes zijn verkocht, de onverkochte parkeerplaatsen in parking Normaalschool bij voorrang aan te bieden aan de buurtbewoners.

Tot slot zullen de stad Lier, SOLag en het Dadingscomité verder in overleg gaan om maatregelen te onderzoeken waarmee de parkeerdruk in de buurt verminderd kan worden.

Hinder tijdens de werken

De projectontwikkelaar streeft ernaar om de hinder tijdens de werken zo beperkt mogelijk te houden. Maar uiteraard brengt elk werk hinder met zich mee.

Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen via een nieuwsbrief op de hoogte blijven van de vordering van de werken. Interesse om de nieuwsbrief in je mailbox te krijgen? Laat je mailadres weten via info@normaalschoollier.be.


De stad zal tijdens de werken, maar ook daarna, de nodige maatregelen treffen zodat geen verkeer komende van de site via Kluizeplein door de wijk het Looks kan rijden. In de Berlaarsestraat blijven alle parkeerplaatsen behouden.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder