Delen

Masterplan stationsomgeving en 'Ring West"

Een toekomstbeeld voor de stationsomgeving – een plan in wording!

Masterplan stationsomgeving Lier

In 2009 keurde de stad het 'Masterplan Stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Lier' en de Samenwerkingsovereenkomst 'Stationsomgeving stad Lier' met het Vlaamse Gewest goed.

Het project werd 'On Hold' gezet omwille van het doorkruisen van het dossier 'Tweede Havenontsluiting'. Er werd een milieueffectenplan opgesteld waarin vier tracés werden onderzocht. Op basis van de resultaten van deze studie werden aanvullende richtlijnen bij het planMER opgesteld en een definitief rapport afgeleverd. De weerhouden tracés in de planMER passeren niet meer door de stationsomgeving van Lier.

Vanaf 2016 hernieuwde aandacht voor station

De stad Lier maakt een nieuwe start van het stationsproject als logische uitloper van de eerdere planningsprocessen. Met name de dringende verwezenlijking van o.a. de ontsluitingsweg richting station is van belang voor de ontsluitbaarheid van de buurt. Tevens wenst de stad de projecten rondom de stationsomgeving te actualiseren én de respectievelijke partners mee te betrekken in een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Het  oorspronkelijke masterplan werd verfijnd en gaat uit van volgende strategische doelstellingen:

  • een performante multimodale knoop
  • een krachtig eindpunt voor de stedelijke route
  • een representatieve entree tot de stad
  • een volwaardige tweede stationszijde
  • een verzachting van de breuk in het weefsel
  • de stationsomgeving verdichten

Binnen de derde pijler 'Een representatieve entree tot de stad' moeten de ontsluitingsweg station en het aangrenzende project worden gesitueerd.

Krachtlijnen van het plan en verdere studie

De ontsluitingsweg moet ingepast worden in een hoogwaardige publieke ruimte met een ruime groenstrook en weg van de zijde van de woningen. Verder ontwerpend onderzoek is nodig om de geschiktste afstand te bepalen en een kwalitatief groen park te voorzien. Een hoogwaardige landschappelijke aanleg van de ontsluitingsweg en zijn omgeving wordt uitgewerkt.

De verkeersafwikkeling moet afgestemd zijn op binnenstedelijk verkeer en verder onderzoek van de verkeersafwikkeling van de woonstraten van en naar de ontsluitingsweg wordt opgestart.

De ontwikkeling van de omgeving van de weg tot een volwaardige stedelijke structuur, waarbij de belevingswaarde en het programma van de bebouwing het representatieve, stedelijke karakter van de route versterken, zijn eveneens onderwerpen voor ontwerpend onderzoek.

De update van het masterplan 'Stationsomgeving' moet zich ook buigen over de inplanting van het logistiek centrum (LCI) en een nieuw kopgebouw ter hoogte van het stationsplein aangevuld met parkeermogelijkheden.

Masterplan ‘Ring West’

De gemeenteraad keurde op 26 juni 2017 het masterplan ‘Ring West’ goed.

Het plangebied -onderwerp van het masterplan- behelst de gronden binnenkant en palend aan de ring R16  tussen de door te trekken Tramweglei aan de noordzijde en het kruispunt van de Mechelsesteenweg ten zuiden.

Het plangebied (van noord naar zuid) wordt ingedeeld in volgende zones: zone 'Condius' (gebied tussen R16, Tramweglei, Bosstraat) , zone ‘Stoelen/Van Houtven/Claes’ (ten noorden van de Boomlaarstraat tot aan het huidige kruispunt met de R16), zone 'Den Boom' naast de R16) en zone ‘Oude Bosstraat’ (ten zuiden van site 'Den Boom', tussen R16, Frans Bogaertslaan en Mechelsesteenweg).

Het ontwerp ‘Condius’ voorziet naast 'traditioneel' wonen, ook vrije beroepen, een crèche en assistentiewoningen met zorgfuncties. Qua bouwhoogte bouwt het project af naar de Bosstraat (3 bouwlagen). Het ontwerp heeft aan de zijde van de ring een accent van maximaal 8 bouwlagen. Het ontwerp kadert binnen het concept van de ‘representatieve entree tot de stad' vanuit het masterplan stationsomgeving. De belevingswaarde en het programma van de bebouwing versterken het representatieve, stedelijke karakter van de route.

De publieke ruimte schakelt zich in het netwerk van de stationsbuurt, waaronder dat van het naastgelegen project ‘Charon’.

Het winkelpark ‘Den Boom’

De ontsluitingsproblematiek van het winkelpark ‘Den Boom’ - het Wautex complex- vraagt in de toekomst een haalbare oplossing. Het goedgekeurd Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bosstraat laat enkel nog een woonontwikkeling toe.  Een ontwikkeling naar wonen betekent dat woonverkeer doorkruist wordt met handelsverkeer van- en naar de Wautex site, wat naar ruimtelijke kwaliteit niet aanvaardbaar is.

In het masterplan Ring West wordt zowel voor mobiliteitsproblematiek als voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden een oplossing geboden. Er wordt hierbij een herontwikkeling van de detailhandel gecombineerd met wonen en dienstverlenende functies voorzien.

In een toekomstig op te stellen RUP is het de bedoeling een ovonde te voorzien die een oplossing kan bieden voor de verdere afwikkeling van dit deel van ring-west.

Oude Bosstraat

De zuidelijke lob, deelzone ‘Oude Bosstraat’ zal ontsluiten op de Frans Boogaertslaan en vervolgens op de Mechelsesteenweg. De drie huizen aanliggend aan de straat blijven ontsloten, maar het huidig tracé tot aan de Mechelsesteenweg krijgt het statuut van fietspad. Op die manier wordt een fietsas voorzien vanaf Mechelsesteenweg die via het ‘Den Boom’ project aansluiting geeft op de ontsluitingsweg van en naar het station.

Het masterplan streeft naar kwalitatieve verdichting. Inplanting en grootte worden nog verder onderzocht via ontwerpend onderzoek, ontwikkelingsmogelijkheden moeten de kost voor aanleg van het nieuwe openbaar domein en reconversie van bepaalde terrein immers kunnen dragen.

Overeenkomsten af te sluiten in kader van de ontwikkeling Ring West

De onderhandelingen omtrent de stationsontsluitingsweg hebben geresulteerd in de opmaak van diverse samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken projectontwikkelaars/eigenaars én AWV en het Vlaams gewest voor de aanleg van de stationsontsluitingsweg.

Er is immers nood aan een overeenkomst om de ontsluiting van de sites en het goed functioneren van de verkeersstromen tot een goed einde te brengen. De stad legt op haar beurt infrastructuur en publieke ruimte aan die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder

Masterplan stationsomgeving

Gemeenteraadsbesluit 23 april 2018 - Update masterplan Stationsomgeving

Masterplan Ring West