Delen

Leegstandsbelasting gebouwen

Een bruisende stad heeft nood aan een vitale economie. Leegstaande panden verlagen de aantrekkelijkheid van een handelskern. De stad maakte een reglement op om leegstaande gebouwen in kaart te brengen en de eigenaars te activeren tot nieuwe invulling aan de hand van een belasting.

Wanneer staat een gebouw leeg?

 • Een gebouw is elk bebouwd (bestaand of nieuw) onroerend goed, dat zowel hoofdgebouw als deelgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsgebouwen, vermeld in artikel 1.1 van het decreet van 19 april houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, dat niet beantwoord aan de definitie van de woning.
 • Een gebouw staat leeg zodra meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden.

Hoe stellen we dit vast?

De leegstaande gebouwen worden vastgesteld op basis van één of meer van volgende indicatie(s), d.m.v. foto’s vanop de openbare weg of een melding:

 • Opname in de detailhandelsbank Locatus
 • Het ontbreken van aangeduide openingsuren die duidelijk maken aan de consument wanneer er klanten terecht kunnen
 • Het ontbreken van een neergelegde jaarrekening x-1 in het jaar x van de feitelijke opname van de onderneming die gevestigd is op het adres van het te inventariseren pand
 • Het ontbreken van een vestigings-/ondernemingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • Het langdurig niet voor het publiek toegankelijk zijn tijdens de gebruikelijke of geafficheerde openingsuren van een gebouw met als bestemming handel
 • De aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of improductiviteit
 • De onmogelijkheid om het gebouw normaal te betreden, bv. door een geblokkeerde ingang,…
 • Sporen die wijzen op langdurig niet-gebruik, zoals een uitpuilende brievenbus, geblindeerde ramen, afval of onkruid,…
 • Het ontbreken van aansluitingen voor nutsvoorzieningen of het vermoeden van een dermate laag verbruik van de nutsvoorzieningen dat het normale gebruik van het gebouw kan uitgesloten worden tenzij de houder van het zakelijk recht hiervoor een verantwoording kan geven gesteund op zijn toestand
 • Bestuurlijk verslag van de wijkagent
 • Proces-verbaal van de GAS-ambtenaar
 • De vastelling(en) ter plaatse door de onderzoeker van de stad op basis van het beschrijvend verslag

Hoeveel bedraagt de leegstandsbelasting?

De eigenaar van het gebouw (de houder van het zakelijk recht, de volle eigendom, het recht van opstal of het vruchtgebruik) betaalt een eerste maal een heffing als het gebouw 12 maanden leegstaat.

Deze heffing bedraagt:

 • Voor een gebouw buiten het kernwinkelgebied: 2.608,80 euro
 • Voor een gebouw gelegen in het kernwinkelgebied: 5.217,70 euro

Als het gebouw op de inventaris blijft staan, is er een jaarlijkse verhoging (tot 4 maal) van de heffing.

Zijn er vrijstellingen van de belasting mogelijk?

Als het gebouw door een specifieke gebeurtenis lang leeg staat, kan je vrijstelling voor de heffing aanvragen.

Mogelijke vrijstellingen zijn:

 • Nieuwe zakelijk gerechtigde
 • Renovatie
 • Sloop
 • Plotse ramp
 • Gerechtelijke procedure
 • Onteigeningsplan van toepassing
 • Overeenkomst korte termijnhuur

Uitgelicht

Belastingreglement op leegstaande gebouwen en woningen 2020

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 17/02/2020
Gepubliceerd op 24/02/2020

pdf, 298kB

Download dit bestand