Delen

Stad en OCMW Lier zetten in op activering anderstalige leefloners

In navolging van het bestuursakkoord waarin fors wordt ingezet op het belang van activering voor leefloners, kennen stad en OCMW Lier een toelage van 25.000 euro toe aan het samenwerkingsverband Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO)/Centrum voor Basiseducatie (CBE). Met deze toelage wordt een aanbod van taalcoaching op de werkvloer voor leefloners aangeboden.

De toelage past in het beleidsvoornemen maximaal in te zetten op activering. Voor een deel van de leefloners, vormt gebrek aan kennis van het Nederlands een hinderpaal naar werk. Dankzij taalondersteuning, kan de drempel naar activering verlagen.

Het samenwerkingsverband CVO/CBE heeft tot doel om taalcoaching op maat én op de werkvloer aan te bieden als aanvulling op het reguliere aanbod aan lessen Nederlandse taal. Dankzij het aanbod van taalcoaching op de werklvloer wordt de drempel naar werk verlaagd en wordt de kans op inschakeling fors verhoogd. Bovendien kan het OCMW, dankzij dit aanbod, private werkgevers makkelijker over de streep trekken om werkervaringsplaatsen aan te bieden voor leefloners met taalachterstand.

Afhankelijk van het profiel van de leefloner, stapt hij/zij in het standaardtraject CBE of het standaardtraject CVO. Het aantal trajecten wordt gelimiteerd tot de toegekende toelage van 25.000 euro, dit betekent dat er een 11-tal trajecten in samenwerking met CBE of een 7-tal trajecten in samenwerking met CVO (of een combinatie van beiden) kunnen opgestart worden. De opstart van een activeringstraject met taalondersteuning, wordt op individuele basis beslist door het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Het project wordt na 1 jaar geëvalueerd.

Het samenwerkingsverband tussen CVO/CBE en de sociale dienst van het OCMW speelt met dit initiatief niet alleen in op een prioriteit in het bestuursakkoord (versterking inzet activering leefloners), maar het sluit ook aan op geformuleerde pijnpunten in de omgevingsanalyse inspelend op een prioritair signaal nl. de nood aan bijkomende taalondersteuning  op de werkvloer om anderstalige leefloners te stimuleren naar (werk)ervaring.

Uitgelicht