Delen

Sociaal COVID19-plan

De sociale impact van de COVID19-crisis is niet min. In april en mei lag het aantal cliënten dat aanklopte bij het OCMW van Lier merkelijk hoger dan in dezelfde periode in 2019. Ook het aantal signalen rond intrafamiliaal geweld in Lier nam fors toe: in vergelijking met april 2019 verdubbelde het aantal signalen in april 2020.

Om de sociale impact van de COVID19-crisis te ondervangen, keurde het schepencollege van de stad Lier een ambitieus 19-puntenplan goed. Dat plan zet aan tot onmiddellijke actie voor diverse doelgroepen rond een reeks van sociale thema’s die nu – meer dan ooit - aan de orde zijn. Een overzicht van de actiepunten:

  • Om mensen die financieel getroffen zijn door de COVID19-crisis te ondersteunen, worden – in samenwerking met MIVAS, afdeling Goed Gevoel – voedselcheques voorzien om de drempel tot aankopen in de sociale kruidenier te verlagen. Het budget van 8 324 euro, dat hiertoe vanaf april voorzien is, wordt verdubbeld om deze maatregel te versterken.
  • Om het hulpverleningsaanbod rond intrafamiliaal geweld in Lier te versterken, wordt een bijkomend budget van 28 636,66 euro vrijgemaakt. Dankzij dit budget kan de hulpverleningscapaciteit van het Family Justice Center, een dienst die gespecialiseerd is in de aanpak van intrafamiliaal geweld, uitgebouwd worden.
  • Om de gelijke kansen in het onderwijs, die onder druk staan ten gevolge van het afstandsonderwijs, te ondersteunen, zijn al tal van acties opgezet:
    • I.s.m. het onderwijs en het bedrijfsleven zijn 186 laptops verdeeld aan jongeren uit kansengroepen.
    • 31 buddy’s worden ingezet om kinderen extra te ondersteunen bij het afstandsonderwijs. Daarnaast wordt een budget van 23 000 euro geactiveerd om buddywerking in het onderwijs verder uit te bouwen.
    • I.s.m. de lokale onderwijssector en vzw Mondiale Werken, worden voorbereidingen getroffen tot de inrichting van een zomerschool.
  • Ouderen, die een risicogroep vormen met betrekking tot COVID19, vormen een prioritaire doelgroep in het sociaal COVID19-plan. Zo wordt momenteel geïnvesteerd in boodschappenondersteuning, waar tot nu al 171 keer een beroep op werd gedaan. Vanuit de lokale dienstencentra – die verplicht moesten sluiten – zijn, i.s.m. vrijwilligers, 1 176 ouderen telefonisch gecontacteerd. 134 onder hen worden regelmatig opnieuw opgebeld voor een babbel, om zo vereenzaming te vermijden.

Het sociaal 19-puntenplan COVID19 bevat daarnaast ook acties rond jonge gezinnen uit kansengroepen en rond de uitdagingen op vlak van wonen. Het sociaal 19-puntenplan COVID19 is voor stad en OCMW Lier allerminst een eindpunt van het sociaal beleid. Met dit plan willen de stad en het OCMW de directe gevolgen van de COVID19-crisis op sociaal vlak ondervangen met onmiddellijke actie. De sociale gevolgen op middellange en lange termijn worden verder nauwgezet opgevolgd. I.s.m. alle sociale actoren die Lier rijk is, willen stad en OCMW Lier de komende weken en maanden maximaal in overleg treden, zodat de sociale impact van de COVID19-crisis met vereende krachten wordt aangepakt.

Uitgelicht