Delen

Captatieverbod als gevolg van de droogte OPGEHEVEN

UPDATE 11 oktober 2019 - captatieverbod opgeheven

Op basis van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van 8/10/2019 en het (digitaal) provinciaal droogteoverleg op 9/10/2019 werden de bestaande captatieverboden op de onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen opgeheven, behoudens deze in de stroomgebieden van de Zwanebeek en de Laarse Beek. De waterpeilen in deze laatsten zijn nog steeds kritisch laag.

De Vlaamse Droogtecommissie zal eveneens afschalen naar code geel voor de waterschaarste en droogtetoestand.

Opgelet: in afwachting van de resultaten van nieuwe staalnamen van blauwalgen blijft het captatie- en recreatieverbod op de bevaarbare waterwegen d.d. 19/09/2019 van kracht.

----------------

Captatieverbod vanaf 19 juli 2019

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog steeds duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen blijft achteruitgaan. Verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. 

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte besliste de gouverneur van de provincie Antwerpen om vanaf vrijdag 19 juli een captatieverbod in te stellen. Dit  captatieverbod komt er na advies van de Vlaamse Droogtecommissie en geldt voor alle waterlopen in de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, de Laarse beek, het Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop.

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het verbod is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan.

Wees zuinig met water

We roepen ook op om zeer zuinig en oordeelkundig om te gaan met water, een schaars en waardevol goed. Temeer omdat voor de komende dagen opnieuw droog en warm weer wordt voorspeld.

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijv. grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen, zoals het besproeien van gazons of het wassen van auto’s.

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder