Delen

Gemeentelijke administratieve sancties

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is in België een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast. Als je één van de regels uit het reglement overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete. Die kan oplopen tot 350 euro.
 

Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de stad afleverde of de sluiting van een instelling.

De politie en een aantal gemeentelijke ambtenaren stellen de overtredingen vast. Een arrondissementeel sanctionerend ambtenaar (van de interlokale vereniging GASAM) legt de geldboete op. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is niet meer nodig. De overtreder heeft steeds de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank.

GAS-Bemiddeling

Als je één van de regels uit het politiereglement overtreedt kan de sanctionerend ambtenaar een bemiddelingsprocedure voorstellen. Aan minderjarigen vanaf 16 jaar bieden we steeds een bemiddeling aan. Je bent vrij om hier al dan niet op in te gaan en de bemiddeling is gratis.

Bij een bemiddeling zoeken we met de overtreder (de 'dader') en de benadeelde (het ‘slachtoffer’) naar een zinvolle manier om met de gevolgen van de veroorzaakte overlast om te gaan en/of we bekijken op welke manier de schade vergoed of hersteld kan worden. Het herstel van schade kan verschillende vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan het zelf verwijderen van graffiti of het opruimen van afval. Soms kan de schade financieel geregeld worden. Niet-materiële schade kan symbolisch vergoed worden met verontschuldigingen of een symbolische tegenprestatie. De bemiddelaar, die aangesteld is voor heel het arrondissement, ondersteunt de partijen tijdens de bemiddeling en begeleidt hen in het zoeken naar een oplossing.

Zowel dader als slachtoffer kunnen op elk moment beslissen om de bemiddeling stop te zetten.

Het voordeel van een bemiddeling is dat elke partij de kans krijgt om zijn eigen kijk op de feiten weer te geven. We streven daarbij zoveel mogelijk naar een verzoening tussen de partijen. Het slachtoffer wordt bovendien op een snellere manier schadeloos gesteld en de dader krijgt de kans zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Rechtstreeks contact tussen slachtoffer en dader is mogelijk, maar niet verplicht. Je kan kiezen voor een onrechtstreekse bemiddeling waarbij je via de bemiddelaar communiceert.

Indien de bemiddeling tot een akkoord leidt, kan deze regeling op papier worden gezet zodat beide partijen het als ernstig en bindend beschouwen. Bij de bepaling van de administratieve geldboete kan de sanctionerend ambtenaar rekening houden met het resultaat van de bemiddeling en de boete verlagen of laten vallen.

Een greep uit overlastfenomenen waarvoor een GAS-boete kan gegeven worden

Zwerfvuil

Onder het motto “alleen een nette stad is een gezellige stad” treden we in Lier op tegen elke vorm van vervuiling van de openbare ruimte. Het is verboden om voorwerpen (banken, bushokjes, verkeersborden,…) of plaatsen van de openbare ruimte (voetpaden, parken,…) te bevuilen op welke manier dan ook. Klein afval zoals verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten en drank, maar ook papier- en plasticafval, kauwgom, sigarettenpeuken,… mag je niet op de openbare weg gooien.

Netheid van voetpaden en onderhoud van eigendommen

Woekerend onkruid op voetpaden en gronden geeft een onverzorgde aanblik, trekt ongedierte aan en kan gevaarlijk zijn voor voorbijgangers. Je moet daarom het voetpad en de straatgoot voor je woning steeds proper houden. Dit geldt ook voor onbebouwde terreinen. Laat je na om ze te reinigen, dan kan de stad dit op basis van een belastingreglement zelf doen of laten doen op jouw kosten. In de winter maak je het voetpad sneeuw- en ijsvrij. Je hoopt de sneeuw op aan de rand van het voetpad zodat voorbijgangers veilig kunnen passeren.

Hondenpoep en leibanden

Wie zijn hond uitlaat, dient steeds een hondenpoepzakje bij zich te hebben. Dit zakje moet je tonen op vraag van een politieagent of gemachtigd ambtenaar. Kan je dit niet, dan riskeer je een boete. Bovendien moet je hond op de openbare weg steeds aan de leiband lopen en mag je hem of haar niet laten rondzwerven. Evenmin mag je je hond aanzetten om aan te vallen of agressief te worden tegen voorbijgangers of andere dieren.

Wildplassen

Een grasperkje, een gevel, een brievenbus of een boom… zomaar ergens op of tegen urineren, getuigt van weinig respect voor de eigendom van andere mensen én voor de netheid van de stad. Wie de straat beschouwt als een toilet wordt op de bon geslingerd. Ook spuwen op de openbare weg kan niet door de beugel en kan beboet worden.

Wildplakken en graffiti

Je mag geen stickers, briefjes, affiches of graffiti aanbrengen op straatmeubilair, verkeersborden, openbare verlichting, bruggen, speeltoestellen, … Je riskeert hiervoor een geldboete en kan daarnaast opdraaien voor de kosten van de reiniging. Wanneer de wildplakker niet op heterdaad betrapt wordt, draait de verantwoordelijke uitgever of de organisator van de activiteit er voor op.
Verspreid over de stad staan infozuilen waarop je wel zelf activiteiten van je vereniging kan aankondigen. Opgelet, ook hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. De zuilen zijn bestemd voor affiches van socio-culturele of sportieve evenementen die:
- georganiseerd worden door verenigingen of jongeren uit Lier en de aangrenzende gemeenten
- georganiseerd door stadsdiensten
- plaatsvinden in jeugdcentrum Moevement.
Op alle drukwerken dient duidelijk de naam en het adres van de verantwoordelijke uitgever te staan. Een week voor je de affiches gaat plakken, breng je steeds 1 affiche binnen bij UiT in Lier, Aarschotsesteenweg 3. Affiches en aankondigingpanelen die zedenschendende afbeeldingen bevatten of die oproepen tot crimineel gedrag worden geweigerd. De affiches mogen ten vroegste vier kalenderweken voor het evenement op de plakzuilen aangebracht worden. Je hangt max. 2 dezelfde affiches per plakzuil.

Leegstaande woningen

De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw moet dit zo afsluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, onmogelijk wordt. Ook moeten vensters, ramen, deuren, keldergaten en riolen worden gedicht of afgesloten zodat in het wild levende dieren, vogels, huis- en knaagdieren niet kunnen binnendringen.

Vuur en rook

Je mag geen vuur maken in de openbare ruimte zonder toelating van de burgemeester. Je mag evenmin je buren storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook. Barbecues in private tuinen mogen uiteraard wel. In een houtkachel of allesbrander mag je geen afvalstoffen, turf of bruinkool stoken. Je mag enkel steenkool en onbewerkt hout gebruiken.

Manifestaties

Een manifestatie in open lucht zoals een stoet, processie, optocht of betoging en vergaderingen, openbare feesten, bals en grootschalige muziekopvoeringen in open lucht moet je steeds 10 dagen vooraf aan de burgemeester aanvragen. Openbare feesten, bals en grootschalige muziekopvoeringen in gesloten plaatsen moeten 48 uren op voorhand schriftelijk gemeld worden.

Vandalisme

Andermans roerende of onroerende eigendommen beschadigen, zoals het bekrassen van een auto, is uiteraard verboden en zal beboet worden. Gebruik van groene ruimtes. Groene ruimtes zoals openbare parken en plantsoenen mogen alleen betreden worden door voetgangers, mensen in een rolstoel of met een kinderwagen, dienstvoertuigen en hulpverleningsdiensten. Fietsen en bromfietsen hou je aan de hand. Kinderen jonger dan 9 jaar mogen in de groene ruimtes met hun fietsje rondrijden. Je mag er geen dieren lastig vallen of hun nesten vernielen. Ook bloemen, bomen en planten dien je met rust te laten en mag je niet uittrekken of beschadigen.

Inname openbare ruimte

Elke inname van de openbare ruimte voor gelijk welk doel moet je steeds vooraf aanvragen. Dit geldt ook voor het uitvoeren van werken en bijvoorbeeld het plaatsen van een container op de openbare weg.

(Nacht)lawaai

Ieders nachtrust verdient respect. Lawaai maken kan daarom niet tussen 22 en 6 uur. Ook overdag gelden er duidelijke regels. Rijdende discotheken, de zogenaamde boomcars, kunnen niet door de beugel. Ook storend geluid van dieren, zoals het onophoudelijk geblaf van een hond, kan beboet worden.

.... > De volledige lijst van overlastfenomenen vind je in het algemeen politiereglement

Uitgelicht

Folder GAS-bemiddeling

02 maart 2017,  pdf, 161kB

Download dit bestand

Folder goede afspraken voor een aangename stad

02 maart 2017,  pdf, 800kB

Download dit bestand