Delen

Ontwikkelingssamenwerking in Lier

Ook in Lier getuigen gemotiveerde vrijwilligerskernen van een groot draagvlak voor solidariteit met landen ‘in ontwikkeling’. Met tientallen vrijwilligers zetten zij zich actief in om de kloof te dichten tussen Noord en Zuid, West en Oost, welvaart en kansarmoede. Met veel energie en toewijding zetten zij zich in voor ‘het goede doel’.

De vrijwilligers opereren vaak in alle bescheidenheid en hun realisaties worden zelden in de kijker geplaatst.

Om meer zichtbaarheid te geven aan hun activiteiten, besliste het stadsbestuur om de Lierse verenigingen die aan internationale solidariteit werken, uit te nodigen deel te nemen aan een Noord-Zuid overleg. Ondersteund door de stad, kunnen vanuit dit overleg gemeenschappelijke initiatieven verwezenlijkt worden. Dit zowel om de burgers te sensibiliseren voor de armoedeproblematiek als hen te activeren. Dit laatste gebeurt in eerste instantie door hen kennis te laten maken met het actieterrein van enkele Lierse Noord-Zuid-verenigingen of initiatieven in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De stad beoogt immers door gerichte communicatie de individuele acties van deze betrokken Noord-Zuid-organisaties meer bekendheid te geven.

Eind 2011 werd het Liers Noord-Zuid overleg omgevormd tot Lierse Wereldraad. Deze raad wordt door het stadsbestuur erkend als stedelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling.

Uitgelicht