Delen

Belasting- en retributiereglementen

Onderscheid belastingen en retributies

  • Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de stad, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.
  • Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de stad in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie, bijvoorbeeld: het afleveren van een e-ID, rijbewijs, …

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen gemeentebelastingen

  • Bij opcentiemen of aanvullende belastingen stelt de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vast. Dit is een percentage van het bedrag van de basisbelasting. Andere bepalingen worden opgenomen in de basisbelasting. De inning ervan gebeurt samen met de basisbelasting. De aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vallen onder deze categorie.
  • Daarnaast kan de stad ook eigen belastingen vestigen. Zo kan de stad zelf bepalen wie dit moet betalen, hoeveel men moet betalen, wie of wanneer iemand vrijstelling krijgt, …

Bezwaren indienen

Heb je een aanslagbiljet voor een belasting ontvangen en je bent niet akkoord, dan kan je een bezwaar indienen.

Dien dit bezwaar dan schriftelijk (én gemotiveerd) in binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Wie wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift.

Richt het aan:

College van burgemeester en schepenen stad Lier

Paradeplein 2 bus 1

2500 Lier

Het college van burgemeester en schepenen beslist en je ontvangt deze beslissing aangetekend per post. Indien je niet akkoord bent met deze beslissing, kan je een beroep instellen binnen de drie maanden na de kennisgeving. Dit beroep moet ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Lijst van belastingen en retributies

In onderstaande lijst kan je telkens het volledige reglement vinden (te downloaden in pdf-formaat - klik op de titel).

 

Belastingreglementen - Titel

Datum reglement

Datum bekendmaking

Belastingreglement "Algemene gemeentebelasting" 

14/12/2015

11/01/2016

Belastingreglement aanvullende Personenbelasting

19/12/2016

29/12/2016

Belastingreglement op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden

14/12/2015

11/01/2016

Belastingreglement op dansgelegenheden

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken

15/12/2014

29/12/2014

Belastingreglement op de motorbrandstof-verdelingsapparaten

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg

14/12/2015

11/01/2016

Belastingreglement op de vergunnings- en meldingsplichtige inrichtingen

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op het exploiteren van vergunningsplichtige ondernemingen van 1ste klasse

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op het ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten of asurne om te begraven, bijzetten in het columbarium of urnenveld, te verstrooien op strooiweide of te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

28/04/2014

9/05/2014

Belastingreglement op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en op het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden

28/04/2014

9/05/2014

Belastingreglement op het vervoer van personen die overlast veroorzaken

24/03/2014

31/03/2014

Belastingreglement op leegstaande woningen

26/06/2017

5/07/2017

Belastingreglement op leegstaande gebouwen

26/06/2017

5/07/2017

Belastingreglement op motoren

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op nachtwinkels

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen of onderdelen

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op taxi's en VVB's (verhuur van voertuigen met bestuurder)

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op valse alarmmeldingen bij de politie

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op verlichte uithangborden en lichtreclames

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement voor het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein door gelegenheidsinrichtingen

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op het tijdelijk afzetten of innemen van de openbare wegenis ter gelegenheid van bouwen of verbouwen

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement Opcentiemen op de onroerende voorheffing

19/12/2016

29/12/2016

Contantbelastingreglement op de inzameling en hergebruik en recyclage en nuttige toepassing en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten en sampling

16/12/2013

23/12/2013

Belastingreglement op tweede verblijven

26/06/2017 5/07/2017

Belastingreglement opcentiemen op de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen en van leegstand/verkrotting van bedrijfsruimten

19/12/2016 29/12/2016

Retributiereglementen - Titel

Datum reglement

Datum bekendmaking

Retributie op het visrecht rondom het fort van Lier

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement op huwelijksplechtigheden

29/05/2017

14/06/2017

Retributiereglement op het aanbieden van compostbakken, compostvaten en wormenbakken

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement op het tijdelijk ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement voor het uitvoeren van werken voor derden op de publieke ruimte en de financiële waarborg als voorwaarde bij de stedenbouwkundige vergunning

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement op begraafplaatsen en afscheidscentrum Kloosterheide

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement op plaatsrechten markten en elektriciteitsvoorziening voor marktkramers en andere gebruikers

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement op het aanbieden van laadkaarten voor laadeiland elektrische voertuigen

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

28/11/2016

8/12/2016

Retributie voor het verzenden van aanmaningen

19/12/2016

29/12/2016

Retributiereglement op het betalend parkeren

14/12/2015

11/01/2016

Retributiereglement bibliotheek

29/02/2016

17/03/2016

Retributiereglement op Novemberfoor en kermissen

16/12/2013

23/12/2013

Retributie op administratieve gegevens inzake onroerende goederen

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement op de elektriciteitsvoorziening van kermisattracties en circussen

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement op de verkoop van producten in het kader van citymarketing

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement op de verkoop van toeristische producten

16/12/2013

23/12/2013

Retributie op inlichtingen en kopies

28/04/2014

9/05/2014

Retributiereglement op het parkeren in blauwe zone - aanpassing van geldigheidsduur

16/12/2013

23/12/2013

Retributiereglement voor het ontlenen van stadsmaterialen

16/12/2013

23/12/2013

Brandweerzone Rivierenland - Retributiereglement voor het leveren van prestaties van de hulpdiensten

24/06/2016

24/06/2016

Tariefreglement van de stedelijke sportinfrastructuur van 1 juli 2014 tot 31 december 2019

27/01/2014

11/02/2014

Tarieven in bruikleen geven muziekinstrumenten en uitleenreglement instrumenten

16/12/2013

23/12/2013

Toegangsprijzen voor de stedelijke musea

16/12/2013

23/12/2013

Voorwaarden en tarieven voor de reproductie van kunstwerken

16/12/2013

23/12/2013

Tariefreglement voor het gebruik van culturele stadslocaties 

29/05/2017

8/06/2017

Tariefreglement voor cafetaria sportinfrastructuur

15/12/2014

29/12/2014

Retributiereglement doorgangskaart

23/03/2015

9/04/2015

Retributiereglement voor het takelen van voertuigen

14/12/2015

11/01/2016

Reglement voor afrondingsclausule in retributiereglementen

29/02/2016

17/03/2016

Uitgelicht

Financieel beheer

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 333

lees verder