Delen

Belasting- en retributiereglementen

Onderscheid belastingen en retributies

  • Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de stad, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.
  • Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de stad in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie, bijvoorbeeld: het afleveren van een e-ID, rijbewijs, …

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen gemeentebelastingen

  • Bij opcentiemen of aanvullende belastingen stelt de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vast. Dit is een percentage van het bedrag van de basisbelasting. Andere bepalingen worden opgenomen in de basisbelasting. De inning ervan gebeurt samen met de basisbelasting. De aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vallen onder deze categorie.
  • Daarnaast kan de stad ook eigen belastingen vestigen. Zo kan de stad zelf bepalen wie dit moet betalen, hoeveel men moet betalen, wie of wanneer iemand vrijstelling krijgt, …

Bezwaren indienen

Heb je een aanslagbiljet voor een belasting ontvangen en je bent niet akkoord, dan kan je een bezwaar indienen.

Dien dit bezwaar dan schriftelijk (én gemotiveerd) in binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Wie wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift.

Richt het aan:

College van burgemeester en schepenen stad Lier

Paradeplein 2 bus 1

2500 Lier

Het college van burgemeester en schepenen beslist en je ontvangt deze beslissing aangetekend per post. Indien je niet akkoord bent met deze beslissing, kan je een beroep instellen binnen de drie maanden na de kennisgeving. Dit beroep moet ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Lijst van belastingen en retributies

In onderstaande lijst kan je telkens het volledige reglement vinden (te downloaden in pdf-formaat - klik op de titel).

Belastingreglement Datum reglement Datum bekendmaking

BESTUUR

   
Algemene gemeentebelasting 14/12/2015 11/01/2016
Aanvullende personenbelasting (aanslagjaar 2017) 19/12/2016 29/12/2016
Aanvullende personenbelasting (aanslagjaar 2018) 18/12/2017 22/01/2018
Aanvullende personenbelasting (aanslagjaar 2019) 17/12/2018 04/01/2019
Aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden 14/12/2015 11/01/2016
Huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten en sampling 16/12/2013 23/12/2013
     

LEVEN

   
Ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten of asurne om te begraven, bijzetten in het columbarium of urnenveld, te verstrooien op de strooiweide of te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats 28/04/2014 09/05/2014
Het vervoer van personen die overlast veroorzaken 24/03/2014 31/03/2014
Valse alarmmeldingen bij de politie 16/12/2013 23/12/2013
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (dienstjaar 2017) 19/12/2016 29/12/2016
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (dienstjaar 2018) 18/12/2017 22/01/2018
Opcentiemen op de onroerende voorheffing (dienstjaar 2019) 17/12/2018 04/01/2019
Opcentiemen op de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen en van leegstand/verkrotting van bedrijfsruimten (aanslagjaar 2017) 19/12/2016 29/12/2016
Opcentiemen op de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen en van leegstand/verkrotting van bedrijfsruimten (aanslagjaar 2018) 18/12/2017 22/01/2018
Opcentiemen op de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen en van leegstand/verkrotting van bedrijfsruimten (aanslagjaar 2019) 17/12/2018 04/01/2019
Leegstaande gebouwen 26/06/2017 05/07/2017
Leegstaande woningen 26/06/2017 05/07/2017
Tweede verblijven 26/06/2017 05/07/2017
     

STAD IN ONTWIKKELING

   
Vergunnings- en meldingsplichtige inrichtingen (ingetrokken op 18/12/2017) 16/12/2013 23/12/2013
Dansgelegenheden 16/12/2013 23/12/2013
Het exploiteren van vergunningplichtige ondernemingen van 1ste klasse 16/12/2013 23/12/2013
Motorbrandstof-verdelingsapparaten 16/12/2013 23/12/2013
Motoren 16/12/2013 23/12/2013
Nachtwinkels 16/12/2013 23/12/2013
Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen of onderdelen 16/12/2013 23/12/2013
Taxi's en VVB's (verhuur van voertuigen met bestuurder) 16/12/2013 23/12/2013
Terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg 14/12/2015 11/01/2016
Verlichte uithangborden en lichtreclames 16/12/2013 23/12/2013
     

VRIJE TIJD

   
Gebruik van het gemeentelijk openbaar domein door gelegenheidsinrichtingen 16/12/2013 23/12/2013
     

WONEN IN LIER

   
Afgifte van administratieve stukken 18/12/2017 22/01/2018
Verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden 28/04/2014 09/05/2014
Contantbelastingreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 16/12/2013 23/12/2013
Het tijdelijk afzetten of innemen van de openbare wegenis ter gelegenheid van bouwen of verbouwen 16/12/2013 23/12/2013

 

Retributiereglement Datum reglement Datum bekendmaking

BESTUUR

   
Administratieve gegevens inzake onroerende goederen 16/12/2013 23/12/2013
Inlichtingen en kopies 28/04/2014 09/05/2014
Verzenden van aanmaningen 19/12/2016 29/12/2016
Reglement voor afrondingsclausule in retributiereglementen 29/02/2016 17/03/2016
     

LEVEN

   
Brandweerzone Rivierenland - leveren van prestaties van de hulpdiensten 24/06/2016 24/06/2016
Huwelijksplechtigheden 29/05/2017 14/06/2017
Begraafplaatsen en afscheidscentrum Kloosterheide 16/12/2013 23/12/2013
     

STAD IN ONTWIKKELING

   
Omgevingsvergunning 18/12/2017 22/01/2018
Plaatsrechten markten en elektriciteitsvoorziening voor marktkramers en andere gebruikers 16/12/2013 23/12/2013
Novemberfoor en kermissen 16/12/2013 23/12/2013
Elektriciteitsvoorziening van kermisattracties en circussen 16/12/2013 23/12/2013
     

VRIJE TIJD

   
Bibliotheek 29/02/2016 17/03/2016
Ontlenen van stadsmaterialen 16/12/2013 23/12/2013
Tariefreglement stedelijke sportinfrastructuur van 01/07/2014 tot 31/12/2019 27/01/2014 11/02/2014
Tariefreglement cafetaria sportinfrastructuur  15/12/2014 29/12/2014
Tariefreglement gebruik culturele stadslocaties 18/12/2017 22/01/2018
Tarieven in bruikleen geven muziekinstrumenten en uitleenreglement instrumenten 16/12/2013 23/12/2013
Visrecht rondom het fort van Lier 16/12/2013 23/12/2013
Toegangsprijzen voor de stedelijke musea (dit wordt vervangen door onderstaand reglement) 16/12/2013 23/12/2013
Toegangsprijzen stadsmuseum Lier 23/09/2019 02/10/2019
Voorwaarden en tarieven voor de reproductie van kunstwerken 16/12/2013 23/12/2013
Verkoop van producten in het kader van citymarketing 16/12/2013 23/12/2013
Verkoop van toeristische producten 16/12/2013 23/12/2013
     

WONEN IN LIER

   
Aanbieden van compostbakken, compostvaten en wormenbakken 16/12/2013 23/12/2013
Uitvoeren van werken voor derden op de publieke ruimte en de financiële waarborg als voorwaarde bij de omgevingsvergunning 16/12/2013 23/12/2013
Aanbieden van laadkaarten voor laadeiland elektrische voertuigen 16/12/2013 23/12/2013
Betalend parkeren 14/12/2015 11/01/2016
Parkeren in blauwe zone - aanpassing van geldigheidsduur 16/12/2013 23/12/2013
Tijdelijk ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie 16/12/2013 23/12/2013
Doorgangskaart 23/03/2015
(opgeheven)
09/04/2015
Doorgangskaart (vernieuwing) 24/06/2019 04/07/2019
Algemeen reglement doorgangskaarten 24/06/2019 04/07/2019
Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 28/11/2016 08/12/2016
Takelen van voertuigen 14/12/2015 11/01/2016
Aanbieden van rookmelders 22/10/2018 26/10/2018

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder