Delen

Belasting- en retributiereglementen

Onderscheid belastingen en retributies

  • Een gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de stad, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.
  • Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de stad in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie, bijvoorbeeld: het afleveren van een e-ID, rijbewijs, …

Zowel belastingen als retributies worden door de gemeenteraad vastgesteld.

Opcentiemen of aanvullende belastingen en eigen gemeentebelastingen

  • Bij opcentiemen of aanvullende belastingen stelt de gemeenteraad enkel de aanslagvoet van de belasting vast. Dit is een percentage van het bedrag van de basisbelasting. Andere bepalingen worden opgenomen in de basisbelasting. De inning ervan gebeurt samen met de basisbelasting. De aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vallen onder deze categorie.
  • Daarnaast kan de stad ook eigen belastingen vestigen. Zo kan de stad zelf bepalen wie dit moet betalen, hoeveel men moet betalen, wie of wanneer iemand vrijstelling krijgt, …

Bezwaren indienen

Heb je een aanslagbiljet voor een belasting ontvangen en je bent niet akkoord, dan kan je een bezwaar indienen.

Dien dit bezwaar dan schriftelijk (én gemotiveerd) in binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Wie wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift.

Richt het aan:

College van burgemeester en schepenen stad Lier

Paradeplein 2 bus 1

2500 Lier

Het college van burgemeester en schepenen beslist en je ontvangt deze beslissing aangetekend per post. Indien je niet akkoord bent met deze beslissing, kan je een beroep instellen binnen de drie maanden na de kennisgeving. Dit beroep moet ingesteld worden bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Lijst van belastingen en retributies

In onderstaande lijst kan je telkens het volledige reglement vinden (te downloaden in pdf-formaat - klik op de titel).

Belastingreglement Datum reglement Datum bekendmaking

BESTUUR

   

Algemene gemeentebelasting:14/12/2015
27/01/2020


11/01/2016
04/02/2020

Aanvullende personenbelasting:19/12/2016
18/12/2017
17/12/2018
16/12/2019


29/12/2016
22/01/2018
04/01/2019
19/12/2019

Aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden: 14/12/2015
16/12/2019


11/01/2016
19/12/2019

Huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten en sampling:
16/12/2013
27/01/202023/12/2013
04/02/2020
Afvalbelasting variabele bijdrage 16/12/2019 19/12/2019
Afvalbelasting vaste bijdrage 16/12/2019 19/12/2019
Toelagereglement variabele afvalbelasting 16/12/2019 19/12/2019
     

LEVEN

   

Ontgraven of verplaatsen van stoffelijke resten of asurne om te begraven, bijzetten in het columbarium of urnenveld, te verstrooien op de strooiweide of te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats:
28/04/2014
16/12/201909/05/2014
19/12/2019
Het vervoer van personen die overlast veroorzaken 24/03/2014 31/03/2014

Valse alarmmeldingen bij de politie:16/12/2013
16/12/2019


23/12/2013
19/12/2019

Opcentiemen op de onroerende voorheffing:19/12/2016
18/12/2017
17/12/2018
16/12/2019


29/12/2016
22/01/2018
04/01/2019
19/12/2019

Opcentiemen op de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen en van leegstand/verkrotting van bedrijfsruimten:
19/12/2016
18/12/2017
17/12/2018
27/01/202029/12/2016
22/01/2018
04/01/2019
04/02/2020

Leegstaande gebouwen (t/m 31/12/2019)

Leegstaande woningen (t/m 31/12/2019)

Bovenstaande reglementen werden vervangen door:

Leegstaande gebouwen en woningen (vanaf 1/01/2020)

26/06/2017

26/06/2017

 

17/02/2020

05/07/2017

05/07/2017

 

24/02/2020

Tweede verblijven:26/06/2017
27/01/2020


05/07/2017
04/02/2020
     

STAD IN ONTWIKKELING

   
Vergunnings- en meldingsplichtige inrichtingen (ingetrokken op 18/12/2017) 16/12/2013 23/12/2013

Dansgelegenheden:16/12/2013
16/12/2019


23/12/2013
19/12/2019
Het exploiteren van vergunningplichtige ondernemingen van 1ste klasse 16/12/2013 23/12/2013

Motorbrandstof-verdelingsapparaten:16/12/2013
25/11/2019


23/12/2013
29/11/2019

Motoren:16/12/2013
16/12/2019


23/12/2013
19/12/2019

Nachtwinkels:16/12/2013
25/11/2019


23/12/2013
29/11/2019

Stapelplaatsen voor buiten gebruik gestelde voertuigen of onderdelen:16/12/2013
25/11/2019


23/12/2013
29/11/2019

Taxi's en VVB's (verhuur van voertuigen met bestuurder):

Het taxidecreet  geldt voor vergunningen die afgeleverd worden vanaf 1 januari 2020.16/12/2013
16/12/2019


23/12/2013
19/12/2019

Terrassen en andere uitstallingen op de openbare weg:14/12/2015
16/12/2019

25/05/202011/01/2016
19/12/2019

04/06/2020

Verlichte uithangborden en lichtreclames:16/12/2013
16/12/2019


23/12/2013
19/12/2019
Masten en pylonen 25/11/2019 29/11/2019
     

VRIJE TIJD

   

Gebruik van het gemeentelijk openbaar domein door gelegenheidsinrichtingen:16/12/2013
16/12/2019


23/12/2013
19/12/2019
     

WONEN IN LIER

   

Afgifte van administratieve stukken:18/12/2017
16/12/2019


22/01/2018
19/12/2019

Verwijderen van sluikstorten, opruimen van zwerfvuil en het uitvoeren van werken voor of in de plaats van derden:
28/04/2014
16/12/201909/05/2014
19/12/2019
Contantbelastingreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 16/12/2013 23/12/2013

Het tijdelijk afzetten of innemen van de openbare wegenis ter gelegenheid van bouwen of verbouwen:16/12/2013
16/12/2019


23/12/2013
19/12/2019
Takelen van voertuigen 25/11/2019 29/11/2019

 

Retributiereglement Datum reglement Datum bekendmaking

BESTUUR

   

Administratieve gegevens inzake onroerende goederen

16/12/2019 19/12/2019

Inlichtingen en kopies

16/12/2019 19/12/2019

Verzending van aanmaningen

16/12/2019 19/12/2019
Reglement voor afrondingsclausule in retributiereglementen 29/02/2016 17/03/2016
Vaststellen gemeentelijke saneringsbijdrage Pidpa 16/12/2019 19/12/2019
     

LEVEN

   
Brandweerzone Rivierenland - leveren van prestaties van de hulpdiensten 24/06/2016 24/06/2016

Huwelijksplechtigheden

25/11/2019 29/11/2019

Begraafplaatsen en afscheidscentrum Kloosterheide

25/11/2019

29/11/2019
     

STAD IN ONTWIKKELING

   

Omgevingsvergunning

16/12/2019 19/12/2019

Plaatsrechten markten en elektriciteitsvoorziening voor marktkramers en andere gebruikers
> Tijdelijk opschorten voor de duur van de crisisperiode n.a.v. corona

16/12/2019
25/05/2020
19/12/2019
04/06/2020

Novemberfoor en kermissen

17/02/2020 24/02/2020

Elektriciteitsvoorziening van kermisattracties en circussen

16/12/2019 19/12/2019
     

VRIJE TIJD

   

Bibliotheek

16/12/2019 19/12/2019

Ontlenen van stadsmaterialen

16/12/2019 19/12/2019

Tarieven stedelijke sportinfrastructuur

16/12/2019 19/12/2019
Tariefreglement cafetaria sportinfrastructuur  15/12/2014 29/12/2014

Tarieven gebruik culturele stadslocaties

25/11/2019 29/11/2019

Tarieven in bruikleen geven muziekinstrumenten en uitleenreglement instrumenten

16/12/2019 19/12/2019

Visrecht rondom fort van Lier

16/12/2019 19/12/2019
Toegangsprijzen stadsmuseum Lier 23/09/2019 02/10/2019

Voorwaarden en tarieven voor de reproductie van kunstwerken

25/11/2019 29/11/2019

Verkoop van producten in het kader van citymarketing

16/12/2019 19/12/2019

Verkoop van toeristische en erfgoedproducten en diensten

16/12/2019

27/04/2020 (wijziging)

19/12/2019

06/05/2020 
(wijziging)

Gebruik van Lierse wijkhuizen 27/01/2020 04/02/2020
     

WONEN IN LIER

   
Aanbieden van compostbakken, compostvaten en wormenbakken 16/12/2013 23/12/2013

Uitvoeren van werken voor derden op de publieke ruimte en de financiële waarborg als voorwaarde bij de omgevingsvergunning

16/12/2019 19/12/2019
Aanbieden van laadkaarten voor laadeiland elektrische voertuigen 16/12/2013 23/12/2013

Betalend parkeren

16/12/2019 19/12/2019

Parkeren in blauwe zone

16/12/2019 19/12/2019

Tijdelijk ter beschikking stellen van verkeerssignalisatie

16/12/2019 19/12/2019
Doorgangskaart (vernieuwing) 24/06/2019 04/07/2019
Algemeen reglement doorgangskaarten 24/06/2019 04/07/2019

Werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

16/12/2019 19/12/2019
Takelen van voertuigen 14/12/2015 11/01/2016

Aanbieden van rookmelders

25/11/2019 29/11/2019
Fietskluizen 25/11/2019 29/11/2019

Uitgelicht

Onthaal en klantencontactcentrum stadskantoor

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 300
info@lier.be

Openingsuren
ma 9 - 19 uur
di-woe-do 9-16 uur
vr 9-12.30 uur

lees verder