Delen

Stedenbouw: aanvraag verkavelingsvergunning

Als je een perceel grond verdeelt in twee of meerdere kavels met de bedoeling minstens één van deze kavels te verkopen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen gebruikt worden, ben je verplicht een verkavelingsvergunning aan te vragen.

Je kan ook een verkavelingsvergunning aanvragen met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Voorwaarden

De betreffende kavels kan je pas te koop aanbieden nadat het college van burgemeester en schepenen de verkavelingsvergunning heeft verleend én nadat een verkavelingsattest is afgeleverd.

Indien het gaat over een verkaveling met aanleg van nieuwe wegen, kunnen de kavels pas te koop gesteld worden wanneer de gemeente een attest heeft afgeleverd dat bepaalt dat aan alle voorwaarden binnen de vergunning is voldaan. Dit wil onder andere zeggen dat de voorgeschreven wegeniswerken zijn uitgevoerd of dat de nodige financiële waarborgen zijn verschaft.

Het college van burgemeester en schepenen beslist normaal binnen een termijn van 150 dagen na de aanvraag of de vergunning verleend of geweigerd wordt. De gemachtigde ambtenaar van stedenbouw heeft het recht om tot 40 dagen na ontvangst van de verkavelingsvergunning deze vergunning te schorsen. Na 50 dagen kan je pas gebruik maken van de vergunning.

Aanvraag

Afspraak maken

Voor de aanvraag van een verkavelingsvergunning maak je een afspraak (klik op het logo).

Een eigenaar van een perceel binnen een verkaveling kan ook een aanvraag indienen om de verkavelingsvergunning te wijzigen voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten van de betrokken partijen. Alle overige kaveleigenaars moeten hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

De gegrond bevonden bezwaren die hierop volgen en waaruit de onverenigbaarheid met de verkaveling of de omgeving ervan blijkt, mogen niet afkomstig zijn van eigenaars die samen meer dan 1/4 van het aantal oorspronkelijke kavels bezitten.

Uitgelicht

Stedenbouw

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 385

lees verder

Website ruimtelijke planning - Verkavelingsvergunningen

Website Ruimtelijke ordening - Aanvraagformulieren verkavelingsvergunning