Delen

Stedenbouw: aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Ze is in de meeste gevallen vereist voor:

Een stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd als uw bouwplannen beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften. De stedenbouwkundige vergunning wordt verleend onder voorbehoud van de betrokken burgerlijke rechten.

6 stappen voor een stedenbouwkundige vergunning

 

> Stap 1 Inlichtingen vragen aan de cel Stedenbouw

> Stap 2 Aanvraagdossier samenstellen

> Stap 3 Aanvraagdossier indienen

> Stap 4 Procedure stedenbouwkundige vergunning

> Stap 5 Verder verloop

> Stap 6 Denk ook aan

STAP 1: INLICHTINGEN VRAGEN AAN DE CEL STEDENBOUW

Waarvoor hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig?

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt voor welke werken en handelingen met een ruimtelijke impact een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Vrijstelling

Een aantal werken zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Lees het Vlaamse besluit over de vrijstellingen voor een stedenbouwkundige vergunning. Let op: Vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bij twijfel, neem contact op met de cel stedenbouw.

Meldingsplicht

Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Lees het Vlaams besluit over de meldingsplichtige handelingen. Voordat je een melding kan doen, stel je een dossier op volgens de juiste aanvraagformulieren. Let op: melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bij twijfel, neem contact op met de cel stedenbouw.

Opgelet! Bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij stedenbouwkundige vergunningen.

Wil je weten of uw project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning?

Maak een afspraak voor advies. > Informatieaanvraag - voorschriften - inlichtingen.

STAP 2: AANVRAAGDOSSIER SAMENSTELLEN

Voordat je een stedenbouwkundige vergunning kan aanvragen, stel je een dossier op.

Heb je daarvoor een architect nodig?

Meestal heb je een architect nodig. De Vlaamse overheid schrijft de situaties voor waarin je geen architect nodig hebt. Bij twijfel, neem contact op met de cel stedenbouw. Daar wordt toegelicht of er voor jouw specifiek project al dan niet een architect en/of een vergunning nodig is.

Hoe stel je een dossier samen?

De Vlaamse overheid maakte een overzicht van verschillende soorten dossiers en hun formulieren.

 

STAP 3: AANVRAAGDOSSIER INDIENEN

Dient uw dossier opgesteld te worden met medewerking van een architect:

Vanaf 23 februari 2017 is men verplicht een stedenbouwkundige aanvraag digitaal in te dienen.
Heeft u nog vragen of wil je ondersteuning bij het indienen van jouw digitale aanvraag? Meer info op het digitaal loket.

Dient uw dossier opgesteld te worden zondert medewerking van een architect:

 • Stuur je dossier aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van de cel stedenbouw naar het postadres: Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier
 • Geef het af tegen ontvangstbewijs aan het loket stedenbouw.
 • Vanaf 1 december 2016 kan u uw stedenbouwkundige aanvraag digitaal indienen. Maak uw dossier via een snelinvoer. Meer info op het digitaal loket .

Afgeven aan het loket heeft een aantal voordelen: het dossier wordt een eerste keer vluchtig nagekeken op aanwezige dossierstukken, wordt meteen ingeschreven met de juiste gegevens uit onze databank. Je krijgt een ontvangstbewijs met dossiernummer mee waarmee je steeds een stand van zaken kan opvragen. Je kan ook steeds aan het loket nog vragen stellen.
Het dossier moet in viervoud afgedrukt worden, alle documenten dienen ondertekend te worden.

Gebruik maken van de snelinvoer van het digitaal loket heeft een aantal voordelen. U hoeft niet naar het stadskantoor te komen. Uw dossier wordt opgestart in het digitaal loket via een aantal vragen waardoor u automatisch uw dossier volledig invult. U laadt uw plannen op, u hebt geen afdrukkosten. U kan uw dossier digitaal mee opvolgen.

Opgelet, om een dossier in te dienen aan het loket stedenbouw, dien je online of telefonisch een afspraak te maken.
 

STAP 4: PROCEDURE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

Je aanvraagdossier volgt deze weg:

1. Is uw dossier volledig?

De stad ontvangt je aanvraagdossier en controleert het op volledigheid.

 • Is het onvolledig? Dan ontvang je een brief van onvolledigheidsbewijs waarin staat welke documenten ontbreken. De procedure wordt automatisch stopgezet. Je kan het onvolledig dossier binnen de 3 maanden aanvullen met de ontbrekende documenten. Let wel op, de nieuwe indieningsdatum geldt voor de toepassing van nieuwe wetgeving. Om een dossier in te dienen aan het loket stedenbouw, moet je online of telefonisch een afspraak maken.
 • Is het volledig? Dan krijgt je een volledigheidsbewijs met uw dossiernummer en de uiterste beslissingsdatum. Op dit moment start de procedure van de aanvraag.

2. Openbaar onderzoek?

Voor sommige aanvragen (lijst bepaald door de Vlaamse Regering) wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen uw project.

Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

Bij een openbaar onderzoek moet je de toegestuurde affiche aanplakken op een goed zichtbare plaats op het bouwterrein.

3. Adviezen inwinnen?

Soms moet de gemeente bij bepaalde instanties adviezen inwinnen over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Sommige adviezen zijn bindend en leiden tot een weigering.

4. Doorlooptijd?

Vanaf de volledigheidsverklaring heeft het college van burgemeester en schepenen:

 • 75 dagen om te beslissen over een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag
 • 105 dagen bij een dossier met een openbaar onderzoek

5. Beslissing college

Uw aanvraag wordt getoetst aan de goede ruimtelijke ordening. Het college houdt rekening met de bezwaren uit het openbaar onderzoek, de opgevraagde verplichte en niet-verplichte adviezen.

Het College verleent of weigert de vergunning binnen de vervaltermijn. Als geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag voor vergunning automatisch geweigerd.

Binnen 10 dagen na de beslissing ontvang je een afschrift hiervan.

Aan de stedenbouwkundige vergunning kunnen ook lasten en voorwaarden verbonden zijn.

 

STAP 5: VERDER VERLOOP

Bij goedkeuring

Na ontvangst van uw stedenbouwkundige vergunning moet je rekening houden met volgende stappen:

1. Beslissing aanplakken

Je bent verplicht om het document 'bekendmaking' aan te plakken:

 • op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft
 • op een goed zichtbare en leesbare plaats
 • zo dicht mogelijk bij de openbare weg
 • op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg
 • ten laatste 10 dagen na de ontvangst van de beslissing en dit gedurende 30 dagen

Je kan starten met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

2. Verklaring van aanplakking terugsturen

Bij de vergunning is een verklaring op eer toegevoegd dat de bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning is uitgehangen. Hierop vul je de datum van aanplakking in. Deze ingevulde verklaring bezorg je aan de cel stedenbouw.

Deze bekendmaking heeft tot doel dat iedereen kennis kan nemen van het feit dat het college toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de stedenbouwkundige werken.

3. Vergunning en het bouwplan op de bouwplaats bewaren

Je moet op de bouwplaats tijdens de duur van de werken de vergunning met gewaarmerkt plan ter beschikking houden van de toezichthoudende ambtenaren.

4. Plaatsbeschrijving openbaar domein

Minstens 20 dagen voor de aanvang van de werken moet een plaatsbeschrijving in tweevoud bezorgd worden aan de cel stedenbouw of per mail aan publiekeruimte@lier.be. De plaatsbeschrijving bestaat uit een beschrijving van het voet- en/of fietspad, de afvoergoten en straatkolken, de eventuele groenstroken en vijf duidelijke kleurfoto’s. De plaatsbeschrijving gebeurt over de breedte van het eigen perceel en de aanpalende percelen tot over een breedte van 15 m.

Als voorwaarde bij de stedenbouwkundige vergunning wordt er een financiële waarborg gevraagd voor de wegenis, het voetpad, fietspad en/of de riolering. De waarborg wordt terugbetaald nadat de bouwwerken voltooid zijn. Eventuele schade zal in mindering worden gebracht.

5. Begin van de werken meedelen

Bij de vergunning is het attest 'aanvang der werken' toegevoegd. Dit ingevulde formulier bezorgt u, bij voorkeur via mail, aan stedenbouw@lier.be of aan de cel stedenbouw, ten laatste 8 dagen voor de starten van de werken.

6. Leef de energieprestatieregelgeving na

De Vlaamse overheid legt aan nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen een aantal eisen op om de energieprestatie van deze woningen te verbeteren: de EPB-eisen. Je moet deze eisen volgen bij de bouw of renovatie van uw woning, Meer informatie vind je op energieprestatieregelgeving.

7. Einde van de werken meedelen

Bij de vergunning is het attest ‘voltooiing der bouwwerken' toegevoegd. Dit ingevulde formulier bezorg je, bij voorkeur via mail aan stedenbouw@lier.be of aan de cel stedenbouw.

Hoe lang blijft uw vergunning geldig?

Er zijn een aantal regels waaraan je je moet houden:

 • Je kan met de werken starten tot 2 jaar nadat je een stedenbouwkundige vergunning hebt gekregen.
 • Het gebouw moet uiterlijk 3 jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn.
 • Je mag de werken niet meer dan 2 jaar onderbreken.

Het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning verplicht je niet om deze ook uit te voeren.

Bij weigering

Informeer je bij de cel stedenbouw hoe uw project wel kans maakt op een vergunning.

Hoe in beroep gaan?

Je kan beroep aantekenen tegen een stedenbouwkundige vergunning of weigering bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Als je beroep wil aantekenen tegen een stedenbouwkundige vergunning van het Vlaams gewest (bij een bijzondere procedure) of tegen een vergunning verleent door de deputatie (in beroep) moet je je richten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Meer info

Indien je meer informatie wenst kan je contact opnemen met de cel stedenbouw van de stad (contactgegevens in de rechterkolom).

STAP 6: DENK OOK AAN VOLGENDE ZAKEN BIJ BOUW- OF VERBOUWWERKEN

> Inname openbaar domein voor bouwwerven aanvragen

> Huur verkeerssignalisatie aanvragen

> Rioolaansluiting aanvragen

> Grachtoverwelving aanvragen

> Oprit aanvragen

> Huisnummer aanvragen

...

(tekst: bron Stad Antwerpen en Boom)

Uitgelicht

Stedenbouw

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 385

lees verder

Aanvraag attest aanvang der bouwwerken

27 november 2013,  pdf, 22kB

Download dit bestand

Meldingsattest einde werken

14 januari 2014,  pdf, 20kB

Download dit bestand