Delen

Natuurvergunning (aanvraag)

Elke inwoner van Vlaanderen heeft de plicht om te zorgen voor de natuur: bij elke handeling moet je ervoor zorgen dat de natuurelementen niet vernietigd worden en dat schade aan de natuur voorkomen of hersteld wordt.

Op voorwaarde dat aan de zorgplicht voldaan is, zijn sommige werken vrij van verbod of van vergunning. Het betreft werken in woon- en industriegebieden (volgens gewestplan) en binnen een straal van 100 meter (50 meter indien een groene bestemming volgens gewestplan) rondom een vergunde woning of bedrijfsgebouw.

Sommige handelingen zijn overal verboden. Zo mogen een holle weg, moeras, ven, heide, waterrijk gebied of duinvegetatie nooit gewijzigd worden. In groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden mogen bovendien ook geen poelen of permanente graslanden gewijzigd worden. Alleen de bevoegde minister kan een afwijking op dit verbod toestaan.

Wat is een natuurvergunning? Wat is een natuurmelding?

De natuurvergunningsplicht geldt voor vegetaties in bepaalde gebieden (bepaalde gewestplanbestemmmingen en speciale beschermingszones zoals Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) en voor kleine landschapselementen. Deze kleine landschapselementen zijn: houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden, bermen van wegen en waterlopen.

De natuurvergunningsplicht geldt niet op huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat).

De natuurvergunning is ook niet verplicht als je al over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van de Afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom). Voorts is de vergunning niet nodig als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat, bossen) of als het om normale onderhoudswerken gaat.

Een deel van Lier is aangeduid in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en bestaat uit gebieden met een hoge natuurkwaliteit. Om die kwaliteit te behouden, te ontwikkelen en te versterken gelden hier niet alleen strengere maatregelen, maar ook rechten en vergoedingen. Door het verbod op wijzigen van vegetaties kan er geen natuurvergunning bekomen worden in VEN-gebieden. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan men een ontheffing krijgen van de verschillende beschermingsvoorschriften.

Aanvraag

Natuurmelding

Pdf

Download het formulier, vul het in en bezorg het ons terug. Voeg ook alle gevraagde bijlagen bij de aanvraag.

Natuurvergunning

Pdf

Download het formulier, vul het in en bezorg het ons terug. Voeg ook alle gevraagde bijlagen bij de aanvraag.

Uitgelicht