Delen

Ik heb last van milieuhinder

Zowel inwoners als bedrijven kunnen met hun activiteiten hinder veroorzaken. Wederzijds respect en verdraagzaamheid is noodzakelijk. Praat eerst met je buur of de veroorzaker. Soms is hij zich niet bewust van de hinder die hij veroorzaakt.

De milieuwetgeving bepaalt dat een bedrijf steeds de nodige maatregelen moet nemen om hinder te beperken. Bij gegronde klachten kan een bedrijf strafrechtelijk veroordeeld worden. In eerste instantie zal in wederzijds overleg tussen bedrijf en klager een oplossing gezocht worden.

Hinder veroorzaakt door buren wordt hoofdzakelijk geregeld door het burgerlijk wetboek. Voor deze klachten kan je je tot de vrederechter wenden. Het stadsbestuur of wijkagent kan alleen bemiddelend optreden.

Aanvraag

Online

De cel leefmilieu onderzoekt milieuklachten zoals geluidshinder, geurhinder, hinder van vuile omgeving, bodemvervuiling, luchtvervuiling, waterverontreiniging, onkruid, … Vul hiervoor het online formulier in (klik op het logo).

Uitgelicht