Delen

Oproep deskundigen GECORO

De GECORO

In overeenstemming met de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening moet elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) oprichten. De GECORO wordt bij het begin van deze legislatuur opnieuw samengesteld en geeft advies over planningsinitiatieven in Lier. Naast de decretaal bepaalde opdracht kan ze ook advies geven over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening op vraag van het schepencollege of de gemeenteraad of op eigen initiatief. De GECORO vergadert minstens tweemaal per jaar en gemiddeld een zestal keer per jaar op een vaste weekavond. Een lid van de GECORO ontvangt een onkostenvergoeding van 50 euro per zitting, de voorzitter ontvangt 100 euro.

De leden zijn gehouden een deontologische code na te leven.

De GECORO is enerzijds samengesteld uit vertegenwoordigers van negen maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. De betreffende organisaties en verenigingen worden door de stad, los van dit bericht, aangeschreven met een verzoek tot voordracht van kandidaten.

Deskundigen gezocht

De stad doet een oproep voor acht deskundigen (voorzitter en ondervoorzitter inbegrepen) die zich kandidaat willen stellen om deel uit te maken van de commissie. Voor elk lid, behoudens de voorzitter, wordt tevens een plaatsvervanger aangesteld.

In functie van ruimtelijke beleidsplanning streeft de stad naar een multidisciplinaire samenstelling van de GECORO.

Er wordt daarom doelgerichte expertise geworven in één of meerdere van volgende domeinen:

 • Ruimtelijke planning / stedenbouw
 • Milieu/natuur/duurzaamheid/ecologie/energie/transitie
 • Mobiliteit
 • Publieke ruimte
 • Wonen
 • Erfgoed
 • Burgerparticipatie in het ruimtelijk beleid
 • Sociaal ruimtelijk beleid

Dankzij deze samenstelling kan de commissie als groep de ruimtelijke ontwikkelingsnoden van de stad in een bredere context plaatsen en kan ze hiermee omgaan op een duurzame wijze. De deskundige heeft voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van Lier, beschikt over een aantoonbare kennis van ruimtelijke problematieken en methodieken en heeft oog voor monitoring en evaluatie van de lopende beleidsprocessen en projecten. De deskundige is bereid om tijd vrij te maken om rapporten en studies door te nemen en zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek.

Voorzitter en ondervoorzitter

Beiden worden gekozen uit de groep van deskundigen.

Indien je jezelf kandidaat wil stellen voor het voorzitterschap, dien je dit ook expliciet in de begeleidende motivatiebrief aan te geven.

Profiel van de voorzitter/ondervoorzitter:

 • Kent het instrument van beleidsplanning (BRV, nota Ruimte provincie Antwerpen, Beleidsplan Ruimte Lier),
 • Kent werking vanuit strategische doelstellingen, kan vanuit het hoger beleidskader deze kennis implementeren in de context van de Gecoro
 • Kan een vergadering leiden en geeft iedereen een stem
 • Kan onderhandelen
 • Is communicatievaardig en luisterbereid
 • Kan conclusies samenvatten en terugkoppelen

 

Zowel nieuwe kandidaten als huidige leden, kunnen zich uiterlijk 26 maart 2019 inschrijven via deze website: 

online

Uitgelicht

Ruimtelijke planning

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 386

lees verder

GECORO in VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

Deontologische code GECORO