Delen

Openverklaring standplaatsen Novemberfoor

De vacante blauwe zones op de Gasthuisvest betreffen de volgende:

  • 1 zone met een afmeting van 45 meter op 20 meter
  • 1 zone met een afmeting van 18 m op 6 meter
  • 1 zone met afmeting van 16 meter op 9 meter

Aanvraagprocedure

Vanaf 16 april tot en met 30 april 2018 kunnen geïnteresseerden een toewijzing aanvragen i.k.v. de open verklaarde, losse standplaatsen voor de Lierse Novemberfoor 2018 door middel van een gemotiveerd schrijven (via mail of post) t.a.v. de cel Ondernemen van de stad Lier.

Bij het gemotiveerd schrijven dienen volgende bewijsstukken aangeleverd te worden:

  • bewijs van een "machtiging als werkgever in kermisactiviteiten"
  • kopie van de verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en inzake brandrisico's
  • kopie van het keuringsattest van elektriciteit en gas
  • foto's van de attractie met opgave van de exacte oppervlaktematen (inclusief luifels & eventuele kassamodules)
  • wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen betreft, aangedreven door een niet-menselijke energiebron, een bewijs dat de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
  • het bewijs dat de uitbating van een kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire voorschriften
  • het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er werkzaam zijn, voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid

Indien bij de kandidatuurstelling de vereiste bewijsstukken ontbreken, kan de aanvraag niet ontvankelijk verklaard worden.

Wetgeving

De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten, gewijzigd door de wetten van 4 juli 2004 en 20 juli 2006, het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie en de vigerende decreten.

Het gemeenteraadsbesluit dd. 16 december 2013 houdende de aanpassing van het retributiereglement op de novemberfoor en de kermissen.

Uitgelicht