Delen

Infomarkt RUP ‘Beneden-Nete in Lier’

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Beneden-Nete schept ruimte voor heerlijk nuttige natuur in Netevallei

Op dinsdag 22 mei organiseerden de Vlaamse overheid, de stad Lier en het Regionaal Landschap Rivierenland in Lier een infomarkt over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Beneden-Nete in Lier en Duffel. Het plan wijzigt de bestemming van bepaalde gebieden, op maat van twee waardevolle projecten: het gebied Nete en Kleine Nete van het Sigmaplan en de ontwikkeling van het landschapspark Pallieterland nabij de stad Lier.

De infomarkt in CC De Mol in Lier sloot aan bij het openbaar onderzoek van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), dat op 9 maart 2018 voorlopig werd vastgesteld. Pas na het openbaar onderzoek kan dit plan definitief worden. Via het GRUP kiest de Vlaamse overheid voor een herbestemming van bepaalde gronden in de omgeving van Lier en Duffel, om ruimte te scheppen voor de realisatie van het Sigmaplan en het landschapspark Pallieterland. Het voornaamste doel van het GRUP is de onbebouwde open ruimte langs de Beneden-Nete te vrijwaren voor natuurontwikkeling, waterberging en randstedelijk groen. Kanttekening hierbij: de overstromingsgevoelige en niet ontwikkelde delen van het woon- en woonuitbreidingsgebied langs de Ouderijstraat in Lier worden niet ontwikkeld en krijgen via het GRUP een definitieve bestemming als open ruimte.

Grondige update

Met het Sigmaplan investeren waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos zowel in de waterveiligheid van de regio als in het herstel van typische riviernatuur. De omgeving van Lier is één van de drie deelgebieden van het project Nete en Kleine Nete. Eerst op de planning staat de heraanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de Polder van Lier, waar de werken later dit jaar van start gaan. “Ten zuiden van de stad Lier werden in de jaren tachtig al drie gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd. De Polder van Lier is er daar één van. Om Lier en omgeving te kunnen blijven beschermen tegen overstromingen als gevolg van stormtij, rekening houdend met onder meer de klimaatswijziging, voeren we nu een grondige update door”, zegt projectingenieur Koen Segher van De Vlaamse Waterweg nv. Zo krijgt de Polder van Lier (26 hectare) een nieuwe en grotere uitwateringssluis. Die zal ervoor zorgen dat het gebied, nadat het bij stormtij vol is gelopen, vlotter leegstroomt bij laagwater en terug beschikbaar is voor een volgende stormgolf.

Door het grondwaterpeil met 15 centimeter te verhogen, ontstaat in het gebied een uitgestrekt wetland, een nat natuurgebied met rietkragen en open water. “Die metamorfose zal kwetsbare dier- en vogelsoorten, die al jaren verdwenen waren uit de streek, opnieuw naar de Nete lokken. Denk aan schuwe rietvogels zoals het woudaapje of de roerdomp, maar ook aan vissoorten zoals fint (meivis) en spiering, die via de nieuwe sluis de Polder van Lier in en uit zullen kunnen zwemmen”, zegt Koen Deheegher, projectleider van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Van de twee andere bestaande overstromingsgebieden wordt Anderstadt 1 (12 hectare) ontpolderd. Zo krijgt de Beneden-Nete meer stroomruimte, wat bij stormtij druk van de ketel neemt en een specifieke biotoop schept voor diersoorten die langzaam aan terug opduiken. In de zones Hof van Lachenen (15 hectare) en de Vijvers aan Anderstadt (11 hectare) zullen ondiepe vijvers en rietkragen na de natuurinrichtingswerken het uitzicht bepalen.

> Meer info over het Sigmaproject Nete en Kleine Nete en de gebieden rond Lier 

Bruisend landschapspark

Nog in de vallei van de Beneden-Nete werken de stad Lier, het Regionaal Landschap Rivierenland en het Agentschap voor Natuur en Bos samen aan een ‘nieuwe achtertuin’ voor de stad Lier: Pallieterland. Door een stadsrandbos aan de zuidelijke Stadsvest te verbinden met verschillende natuurgebieden, inclusief de groenzones van het Sigmaproject Nete en Kleine Nete, ontstaat een uniek landschapspark van 300 hectare groot. “Door verschillende natuurgebieden te koppelen, ontstaat een grotere natuurkern met een hoge belevingswaarde voor de Lierenaren en de bezoekers van Lier”, legt Gino Verbiest van de stad Lier uit.

Voor het project heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een projectsubsidie van 250.000 euro veil. In het landschapspark zal plaats zijn voor een speelbos, volkstuintjes en uitgestrekte fiets- en wandelpaden. Pallieterland maakt bovendien deel uit van een reeks projecten langs de Beneden-Nete en de Kleine Nete die samen vorm krijgen in het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. De partners mikken in Pallieterland op een evenwichtige mix van natuur en recreatieve elementen. Daarvoor leggen ze ook bij de Lierse bevolking hun oor te luister. Op de infomarkt over het GRUP konden ideeën voor de invulling van het landschapspark ingediend worden.

> Meer info over het landschapspark Pallieterland

Opmerkingen en bezwaren

Nog tot 15 juni organiseert het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid een openbaar onderzoek over het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij iedereen opmerkingen en bezwaren over het ontwerpplan kan indienen. Het plan inkijken kan bij de stad Lier, de gemeente Duffel of op de website www.omgevingvlaanderen.be/grup

Meer informatie

Departement Omgeving
Miryam Moors
T +32 (0)16 665883
www.omgevingvlaanderen.be

Stad Lier
Gino Verbiest
T +32 (0)3 8000 386 
www.lier.be

Regionaal Landschap Rivierenland
Ankatrien Boulanger
T +32 (0)15 28 18 21
www.rlrl.be

De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal
Carolien Peelaerts
T +32 (0)3 224 67 19
www.sigmaplan.be

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Evelien de Munter
T +32 (0)9 265 46 37
www.natuurenbos.be

Uitgelicht