Delen

Privacyverklaring

Stad en OCMW Lier hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en vinden respect voor  uw privacy belangrijk. Met deze privacyverklaring willen wij u dan ook op een correcte en transparante wijze  informeren over het gebruik van uw  persoonsgegevens die u of derden ons toevertrouwen. Stad en OCMW Lier verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die u via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Stad en OCMW Lier omgaan met de persoonsgegevens die zij verwerken.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt, worden verwerkt door Stad en OCMW Lier conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’) en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband. Stad en OCMW Lier verwerken de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hier voor nodig is. Zo worden inschrijvingen op e-nieuwsbrieven uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

De toepasselijke regelgeving vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.privacycommission.be.

De “verantwoordelijke voor de verwerking” en de “verwerker”

Stad en OCMW Lier (met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Paradeplein 1-2, respectievelijk met ondernemingsnummer BE0207502301 en BE 0212.193.240) zijn  de respectieve “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Methode voor de verzameling van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op basis van (al dan niet elektronische) invulformulieren.

De gegevens die Stad en OCMW Lier verzamelen, worden door u op vrijwillige basis meegedeeld. U wordt op geen enkele wijze verplicht om gegevens te verstrekken.

Het meedelen van bepaalde persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om van de diensten die Stad en OCMW aanbieden gebruik te kunnen maken. Dit wordt op de invulformulieren duidelijk aangegeven met een asterisk (*). Het meedelen van andere persoonsgegevens (op de invulformulieren aangeduid zonder asterisk) is optioneel.

Doeleinden van de gegevensverzameling

Persoonsgegevens kunnen door Stad en OCMW Lier slechts verzameld en verwerkt worden voor één van volgende doeleinden:

  • om Stad en OCMW Lier in staat te stellen u verder te contacteren aangaande hun aanbod, diensten en acties;
  • om de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren;
  • voor onderzoeks- en statistische doeleinden, via het opstellen van collectieve profielen (niet van individuele personen);
  • om u op de hoogte te houden van onze toekomstige activiteiten.

Recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw eigen  persoonsgegevens. U kan deze persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit toe oefenen, kan u contact opnemen met ons via e-mail of brief via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.
Nadat Stad en OCMW Lier uw identiteit hebben gecontroleerd, delen ze u deze staat zo spoedig mogelijk mee.

Ingeval van een vergissing, onjuistheid of onvolledigheid met betrekking tot uw persoonsgegevens, kan u Stad en OCMW Lier verzoeken deze inlichtingen te verbeteren of te wijzigen.

Toestemming en verwijdering

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd uit ons gegevensbestand, volstaat het dat u ons per e-mail of per post contacteert; dit op basis van de coördinaten onderaan deze privacyverklaring. Wij verbinden ons ertoe om zo spoedig mogelijk over te gaan tot deze verwijdering, behalve uiteraard van die gegevens die krachtens de wet of overeenkomst moeten worden bewaard.

Verstrekking aan derden

Alle informatie en persoonsgegevens die worden verzameld, zijn eigendom van Stad en OCMW Lier en zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige Privacyverklaring.

Stad en OCMW Lier geven uw gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Duur bewaring van de gegevens

Stad en OCMW Lier bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en indien er geen wettelijke verplichting bestaat om deze langer te bewaren.

In kaart brengen websitebezoeken

Op www.lier.be, de website van Stad en OCMW Lier, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stad en OCMW Lier gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Alle gegevens over surfgedrag kunnen door stad en OCMW Lier herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Stad en OCMW Lier geven deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen (‘tweeten’) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Deze code plaatst onder meer cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies code verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en Google+ opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Beveiligen

Stad en OCMW Lier nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemenpassende technische en organisatorische maatregelen om onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stad en OCMW Lier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stad en OCMW Lier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stad en OCMW Lier op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Klachten

Het bestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. U kan de functionaris aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet. Dit kan via: C-smart, privacy@c-smart.be, www.c-smart.be.   

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op: Stad en OCMW Lier, Paradeplein 2/1 en 2/2, 2500 Lier, info@lier.be, tel. 03 8000 300, www.lier.be.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan het bestuur uw identiteit verifiëren. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur uw vraag concreet en correct behandelen.

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar

U kan ook daar een klacht indienen.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. De laatste wijziging gebeurde op 4 december 2018.

Contact

U kan ons contacteren via onderstaande coördinaten:

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2/1 en 2/2
2500 Lier
E-mail: info@lier.be
tel. 03 8000 300

www.lier.be

Uitgelicht