Delen

Toespraak burgemeester 21 juli

Dames en Heren genodigden,

Vertegenwoordigers van de militaire en de geestelijke  overheid,

Collega’s uit het schepencollege , de gemeenteraad en de OCMW-raad,

Ere-mandatarissen,

Mijnheer de korpschef,

21 juli betekent de Nationale Feestdag. 

21 juli is de datum waarop in 1831 de eerste Koning, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als Koning van de nieuwe staat België. Na de Belgische revolutie in 1830 werd door het Nationaal Congres beslist om in dit land een koninkrijk te installeren. Datzelfde Congres riep Leopold uit tot eerste Koning op 4 juni 1831. Leopold kwam per boot uit Engeland, en werd via Calais per koets naar De Panne gebracht. Hij trok verder door het land en legde op 21 juli 1831 op het koningsplein te Brussel de grondwettelijke eed af als eerste Koning.

Sinds 1831 is er heel wat veranderd in dit land. De politieke partijen zijn veranderd, er zijn nieuwe partijen gekomen, partijen zijn verdwenen, unitaire partijen bestaan niet meer, de politieke verhoudingen zijn grondig gewijzigd. Ook de instellingen en de staatsstructuur zijn meermaals aangepast aan de gewijzigde politieke realiteit. Soms uit eigen beweging, maar meestal gedwongen en gebaseerd op de wil van de kiezer. Men kan immers niet voorbijgaan aan de wens van de bevolking om te komen tot een moderne, vlot-lopende staatsmachine die ten dienste staat van de burgers en de bedrijven. Die aanpassingen en de implementatie van nieuwe structuren moeten permanent worden bestudeerd en doorgevoerd om te komen tot een geoliede staatsorganisatie.

Enkele dagen geleden schreef Bart Sturtewagen in De Standaard een editoriaal onder de titel “Eenvoud moet het doel zijn”. Vertrekkend van wat hij de chaos van het franstalige politieke toneel noemt, stelt hij zich de vraag hoe Brussel, Wallonië en de Federatie van beide weer regeerbaar kunnen worden, en voegt er aan toe dat iedereen nu kan merken hoe hopeloos complex de Belgische constructie aan franstalige kant is. Om de cruciale vraag te stellen: “Leidt dat in 2019 tot de finale onmogelijkheid om nog een Belgische federale regering op de been te brengen?“.

Bij komt tot de volgende vaststelling: “De noodzaak om bij een, onvermijdelijke, zevende staatshervorming in de eerste plaats in te zetten op de vereenvoudiging en de efficiëntie van de instellingen, is wel onmiskenbaar”. En hij gaat verder: “eenvoud moet het doel zijn van elke hervormingspoging....De al te complexe structuren zijn er gekomen omdat er evenwichten en beschermingsmechanismen moesten worden uitgebouwd. Alles is daarbij aan alles gekoppeld. Zo geraakte het hele systeem vergrendeld. Al enkele jaren groeit het besef dat deze politieke technologie uitgeleefd is.” Tot daar Bart Sturtewagen in De Standaard.

Naast deze nationale politieke realiteit, worden we ook geconfronteerd met enkele grote Europese problemen: de migranten- en vluchtelingenproblematiek, de toekomst van Europa zelf. Daarenboven staan onze Westerse waarden en verworvenheden onder druk van bepaalde groepen. De gevechten die wij in het verleden hebben gevoerd voor het behoud van de democratische principes zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, de vrijheid van godsdienst, de persvrijheid, vrije verkiezingen, om nog maar te zwijgen van het afschaffen van de doodstraf, mogen niet tevergeefs zijn geweest. Deze principes mogen niet in vraag worden gesteld.

Er is ook een belangrijk lichtpunt in de huidige situatie in België en Europa, nl. de economische heropleving die positieve vooruitzichten rechtvaardigt. Wij moeten van deze situatie gebruik maken om onze toekomst veilig te stellen.

21 juli is het uitgelezen moment waarop iedereen zou moeten nadenken over de toekomst van dit land: hoe organiseren wij het? Hoe verdedigen wij onze waarden? Hoe consolideren wij onze economische groei? Samen met Bart Sturtewagen meen ik dat die denkoefening dringend en ernstig moet gedaan worden door alle verantwoordelijken in dit land. Zij en wij allen hebben de plicht om hieraan mee te werken.

Frank Boogaerts

Burgemeester

21 juli 2017

Uitgelicht