Delen

Adviesraden

Oprichting en hersamenstelling gemeentelijke adviesraden

Bij de installatie van een nieuw bestuur worden ook de gemeentelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Ze vormen een belangrijke brug tussen burger en beleid. Vanuit de visie dat ‘goed bestuur’ een gemeenschappelijk project is van overheid en burgers samen, krijgen burger en middenveld via de lokale adviesraden de kans om hun stem te laten horen, ideeën aan te brengen en op een constructieve en gecoördineerde manier mee te werken aan een gedragen besluitvorming.

Hun advies kan gevraagd worden op vraag van het bestuur, maar zij kunnen ook op eigen initiatief adviezen verlenen. Daarnaast kan een adviesraad activiteiten inrichten en acties opzetten die het welzijn van de stad verbeteren.

Sommige gemeentelijke adviesraden zijn wettelijk, decretaal of contractueel verplicht. Daarnaast beslist de gemeenteraad ook over de erkenning van een aantal niet-verplichte adviesraden als gemeentelijke adviesraad. Uitgangspunt daarbij is dat ze kunnen bijdragen aan de verdieping van de beleidsvisie, een breedgedragen beleid en een actieve burgerparticipatie.

De statuten van een aantal adviesraden blijven ongewijzigd. De huidige leden worden vervangen door nieuwe leden. Andere adviesraden worden omgevormd en krijgen nieuwe statuten met een nieuwe structuur en samenstelling. De vroegere Landbouwraad wordt opgeheven en geïntegreerd in de nieuwe Milieu- en natuurraad. De Zieken- en gehandicaptenraad wordt omgevormd tot Adviesraad voor Toegankelijkheid, de Commerciële Raad tot Economische Raad en de Mobiliteitscommissie tot Mobiliteitsraad. Nieuw is de oprichting van een Woonraad.

De voorwaarden voor toetreding tot een adviesraad variëren. Kandidaten mogen in elk geval geen politiek mandaat bekleden. Sommige adviesraden zijn nog actief op zoek naar kandidaat-leden.