Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dungelhoeff

Aanleiding tot opmaak van het RUP Dungelhoeff

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dungelhoeff is opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het legt de bestemming en de toekomstige functies voor het hele plangebied vast. Dit bestaat grosso modo uit de voormalige Dungelhoeffkazerne, de gronden van Lyra en het woonuitbreidingsgebied ten westen van de kazerne. Het heeft een totale oppervlakte van 18,58 ha.

 

De stad kocht de Dungelhoeffkazerne in 1998 aan met de bedoeling om er onder meer een nieuw openbaar zwembad, de stedelijke administratieve diensten, het OCMW en de politie te herlokaliseren. De voorbereidende fase van het RUP Dungelhoeff was lang en moeilijk. Uit een eerste plenaire vergadering en inforonde bij de bevolking in 2006 bleek dat het verkeersgenererend effect van de ontwikkeling van de site onvoldoende onderzocht was.

 

Ondertussen liet de stad een uitgebreid mobiliteitsonderzoek uitvoeren. De resultaten werden gebundeld in een mobiliteitsnota die deel uitmaakt van het RUP en ze werden verwerkt als randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling.

 

Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit de nota was het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de ring (R16) naar het station. Uit het mobiliteitsonderzoek bleek dat na aanleg van een nieuwe ontsluiting het verkeer in de Boomlaarstraat aanzienlijk zal verminderen, zelfs bij een volledige ontwikkeling van de Dungelhoeffsite.

 

Hoofdlijnen van het RUP

De visie op het plangebied RUP Dungelhoeff past helemaal binnen de opties die genomen werden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Verspreid over de ganse site zullen er tussen 380 en 426 nieuwe woonentiteiten komen, grotendeels onder de vorm van appartementen. Daarnaast zal er ruimte zijn voor andere functies zoals kantoren en diensten, handel, recreatie, een hotel, een ondergrondse parkeergarage, een park met een geïntegreerd paviljoen.

 

De terreinen van Lyra zullen geherlokaliseerd worden naar Hoge Velden. Op de vrijgekomen gronden wordt een deel van het aantal woonentiteiten gerealiseerd onder de vorm van een globaal woonproject. De Pallieterhal maakt plaats voor een nieuwe ontsluitingsweg naar de Mechelsesteenweg. De hal naast zwembad De Waterperels, waarin momenteel de technische dienst van het OCMW gehuisvest is, wordt omgevormd tot een polyvalente zaal.

 

Het binnengebied wordt zoveel mogelijk gevrijwaard van gemotoriseerd verkeer. Er komt een nieuwe ontsluitingsweg die het grootste deel van de site ontsluit naar de Mechelsesteenweg. Door deze keuze herleiden we het verkeer in de Boomlaarstraat en andere wijkstraten tot plaatselijk bewonersverkeer. Voor voetgangers en fietsers ontstaan een reeks van relaties die de verbinding maken naar andere plekken, het stadscentrum, de stationsomgeving en de woonwijken.

 

Om de planopties uit het RUP te kunnen uitvoeren dienen een aantal gronden verworven te worden. Daarom is er een onteigeningsplan toegevoegd aan het RUP. Het is echter niet de bedoeling om dit instrument onmiddellijk te gebruiken. Er zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar een verwerving in der minne.

 

Goedkeuringsprocedure RUP

Tijdens de goedkeuringsprocedure heeft het RUP adviesrondes en een openbaar onderzoek doorlopen. Bij het openbaar onderzoek werden enkele bezwaarschriften ingediend.

 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) heeft alle adviezen en bezwaren gebundeld en heeft op basis hiervan haar advies uitgebracht bij de gemeenteraad. De stad heeft de adviezen en alle elementen uit het openbaar onderzoek in overweging genomen en het uitvoeringsplan, waar nodig aangepast.

 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd definitief vastgesteld op de gemeenteraad van 29 juni 2009. Het plan werd goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen op 17 september 2009 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 november 2009. Het RUP is in werking getreden op 4 december 2009.

 

Onteigeningsplan bij het RUP

Aan het RUP werd een onteigeningsplan gekoppeld dat tot nu toe dezelfde procedure heeft doorlopen. Het onteigeningsplan zal echter niet door de provincie maar wel door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd.