Delen

Ontwerp RUP Laporta Caroly

Aanleiding

In het gewestplan zijn een aantal fragmenten perceelsgewijs momenteel aangeduid als gebied voor milieubelastende industrie. De Stad Lier wenst een RUP op te stellen, met de bedoeling om de milieubelastende industrie niet langer toe te laten en de zone tussen Antwerpsesteenweg en Dr. Laportalaan – Baron Carolylaan te herbestemmen naar een duurzame woonzone met park.

Met de opmaak van dit RUP wordt een globale visie voor een ruimere omgeving ontwikkeld, met volgende uitdagingen:

  • Herkenbaarheid in de ruimtelijke stedelijke structuur van het kruispunt Antwerpsesteenweg/Ring als poort tot de stad, langs één van de belangrijkste invalswegen en de Ring. Hierdoor heeft het gebied een bovenlokale ambitie en dient het als zichtlocatie te worden erkend.
  • De ontwikkeling van de Antwerpsesteenweg tussen de Joseph Van Instraat en de Ring als stedelijke boulevard, daarbij anticiperend op de geplande wijziging van de keerbewegingen op de N10.
  • De versterking van het woongebied met beter gebruik van het binnengebied door middel van verdichting met aandacht voor publieke ruimte en landschappelijke kwaliteit.
  • Bewerkstelligen van een goed nabuurschap met het omliggend woongebied.

Situering plangebied

Het plangebied van het RUP 'Laporta Caroly' is gelegen in het noordwesten van Lier en ligt net buiten de ring (R16). Het gebied wordt gekenmerkt door een mix van wonen (vrijstaande eengezinswoningen) en bedrijvigheid (grootschalige detailhandel). De afstand tot het station bedraagt circa 1km. Het RUP wordt begrensd door de Antwerpsesteenweg, Dr. Laportalaan, Baron Carolylaan en de Ring. In totaliteit heeft het RUP een oppervlakte van circa 9 ha. Het gebied wordt ontsloten via de Antwerpsesteenweg in het noordoosten en via de Dr. Laportalaan en Baron Carolylaan naar de G. Gezellelaan en de Donk in het zuidwesten.

Het gebied is gelegen tussen volgende ruimtelijke entiteiten:

  • Grootschalige detailhandel ten noorden van de Antwerpsesteenweg
  • Residentiële woonwijk Zevenbergen ter hoogte van de Dr. Laportalaan en Baron Carolylaan

Plan in goedkeuringsprocedure

Het onderzoek tot milieueffectrapportage werd doorlopen. Op 20 oktober 2016 heeft de dienst Mer beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieueffecten en de opmaak van een plan-MER derhalve niet nodig is (SCRPL16091).

Op 12 juli 2016 werd het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Laporta Caroly’ voorgelegd aan de plenaire vergadering.

Het verslag en de verschillende adviezen van de plenaire vergadering werden opgenomen in de toelichtingsnota van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast naar de opmerkingen van de plenaire vergadering en naar advies van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

Voorlopige vaststelling

De gemeenteraad heeft op 19 december 2016 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Laporta Caroly’ voorlopig vastgesteld.

Openbaar onderzoek

De stad onderwerpt het plan aan een openbaar onderzoek lopende van 6 februari 2017 tot en met 6 april 2017. De infovergadering over het ontwerp van RUP vindt plaats op maandag 13 februari om 19.30 uur in de raadzaal van het stadskantoor.

Het ontwerp is te raadplegen in de rechterkolom van deze pagina. Het plan kan tevens ingekeken worden bij het stadsbestuur -  team Omgeving - Dungelhoeffsite - Paradeplein 2 bus 1 - 2500 Lier. Je kan hier terecht na afspraak.

Maak een afspraak:

afspraak maken

Bezwaren indienen

Als je bezwaren of opmerkingen hebt over dit plan moet je deze, uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, bezorgen aan de:

Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)

Paradeplein 2 bus 1

2500 Lier

Om ontvankelijk te zijn moeten deze bezwaren of opmerkingen schriftelijk en aangetekend worden verstuurd naar de Gecoro - Paradeplein 2 bus 1 - 2500 Lier, of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden. Je kan ook digitaal bezwaar indienen. Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk.

online

Verdere procedure

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren tijdens het openbaar onderzoek en zal een gemotiveerd advies formuleren aan de gemeenteraad. Daarna kan het RUP ‘Laporta Caroly’ definitief worden vastgesteld. Deze gemeenteraadsbeslissing wordt tot slot, onder voorbehoud van schorsing door de hogere overheid, bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het RUP treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking.