Delen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening detailhandel

Aanleiding

Met de goedgekeurde Beleidsvisie Detailhandel beoogt de stad Lier vijf strategische basisdoelstellingen:

 1. Voorzien in de reële behoeften (kwantitatief en kwalitatief) van de Lierse bevolking inzake koopmogelijkheden.
 2. De kwaliteit van de stedelijke handelsas met kernwinkelgebied in het stadscentrum consolideren en verbeteren.
 3. De kwaliteit van de bestaande grootschalige detailhandelslocaties buiten het centrum optimaliseren.
 4. Complementariteit nastreven tussen de verschillende winkelconcepten.
 5. In Koningshooikt: ondersteuning van de handel op niveau van de woonkern.

Beleidskader opmaak stedenbouwkundige verordening detailhandel

De beleidsvisie detailhandel en voorliggende stedenbouwkundige verordening detailhandel werden opgemaakt in overeenstemming met de startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering dd. 23.07.2010. Deze nota vormt de basis voor overleg over een beleid van kernversterking, waarbij de Vlaamse regering beleidsinitiatieven voorop stelt om:

 • de verdere ontwikkeling van baanwinkellinten drastisch te beperken
 • nieuwe inplantingen van grootschalige handelszones zorgvuldig af te wegen
 • en de complementariteit met de handel en wandel van de stedelijke en dorpskernen beter te bewaken

Op 21 december 2012 werd nadien de nota ‘Winkelen in Vlaanderen 2.0’ voorgesteld, welke voortbouwt op de voornoemde nota uit 2010, doch een actualisatie inhoudt en bijkomende voorstellen formuleert inzake beleidsmaatregelen, waarbij financiële ondersteuning, vergunningenbeleid en planningsbeleid elkaar ondersteunen.

Tevens sluiten de beleidsvisie detailhandel en de stedenbouwkundige verordening detailhandel aan bij de visiekrachtlijnen geformuleerd in de studie ‘Detailhandel in de provincie Antwerpen’ dd. juli 2010 en bij de interprovinciale studie detailhandel (Idea Consult, i.s.m. Geo Intelligence & MAS, in opdracht van het Kenniscentrum Detailhandel en met de steun van het AO en EFRO).

De beleidsvisie detailhandel krijgt, voor dat onderdeel van de visie detailhandel waarvoor de stedenbouwkundige verordening kan toegepast worden, met voorliggende stedenbouwkundige verordening detailhandel een doorvertaling naar een juridisch afdwingbaar kader.

Van zodra de bevoegdheid op de handelsvestigingen wordt geregionaliseerd, wordt de socio?economische vergunning maximaal geïntegreerd in dit ruimtelijke instrumentarium. Om kernversterkende ontwikkelingen te realiseren, kunnen o.a. voorschriften worden voorzien op perifere locaties welke ruimtelijke randvoorwaarden (minimale of maximale handelsoppervlakte, parkeernorm, e.d.) koppelen aan de handelsfunctie. Het is de bedoeling dat na de regionalisering ook assortimentsbepalingen kunnen opgenomen worden, al dan niet gekoppeld aan ruimtelijke randvoorwaarden.

Essentie stedenbouwkundige verordening detailhandel

In de verordening worden vier detailhandelszones afgebakend tot op het niveau van het huisnummer:

 • ZONE A: Stedelijke handelsas met kernwinkelgebied

 • ZONE B: Antwerpsesteenweg

 • ZONE C: Ring-West (Den Boom – site)

 • ZONE D: Koningshooikt

Per (deel)zone en per bouwlaag worden toegestane functiewijzigingen opgelijst. Voor de toepassing van deze verordening wordt er een opsplitsing gemaakt in vijf aparte hoofdfuncties:

 • (Detail)handel

 • Horeca

 • Kantoren

 • Commerciële diensten

 • Administratieve diensten

In het gebied buiten de detailhandelsconcentraties A, B, C en D:

 • zijn nieuwe detailhandelszaken groter dan 400 m² netto winkelvloeroppervlakte niet toegestaan;

 • kunnen bestaande detailhandelszaken maximaal uitbreiden tot 400 m² netto winkelvloeroppervlakte;

 • mogen bestaande detailhandelszaken met meer dan 400 m² netto winkelvloeroppervlakte behouden blijven met hun vergunde oppervlakte, doch mogen niet opsplitsen.

In het gebied buiten de detailhandelsconcentratie A:

 • is het niet toegestaan om nieuwe detailhandelszaken dan wel uitbreidingen van bestaande detailhandelszaken te voorzien die gericht zijn op de verkoop van periodieke goederen (een niet limitatieve opsomming van voorbeelden: kledij, schoenen, boeken, kleinere huishoudartikelen, …)

Voor de wijziging van één van de hierboven vermelde hoofdfuncties in een andere hoofdfunctie is steeds een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning vereist. Slopen van een gebouw met een bestaand volume en bestaande functie met de bedoeling via nieuwbouw een nieuwe functie te voorzien, betreft eveneens een functiewijziging.

Goedkeuringsprocedure

Het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Detailhandel’ voor advies voorgelegd aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro). Bijkomend werd ook het advies gevraagd van de gemeentelijke economische raad.

Het is de Kerngroep Ruimtelijke Organisatie die op basis van de verkregen adviezen een voorstel tot aanpassing heeft opgemaakt en dit ter goedkeuring heeft voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Op 29 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Lier de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Detailhandel’ definitief vastgesteld. Deze verordening werd ter goedkeuring aan de deputatie van de Provincie Antwerpen overgemaakt. De deputatie stuurt haar beslissing binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het dossier naar het college van burgemeester en schepenen. Het besluit van de deputatie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 november 2015; de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is in voege vanaf 5 december 2015.

Uitgelicht

Ondernemen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 382

lees verder