Delen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Parkeren’

Aanleiding

Sinds de afschaffing in 1997 van de omzendbrief (Vlaams Gewest) van oktober 1982 betreffende de eis om bij bouwwerken parkeerruimte te scheppen, behoort het stedelijke parkeerbeleid volledig tot de bevoegdheid van de stad. Deze stedenbouwkundige verordening is opgemaakt in toepassing van art. 2.3.2.§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Een stedenbouwkundige verordening is een geschikt instrument om het stedelijk vergunningsbeleid inzake ruimtelijke ordening te ondersteunen met maatregelen van algemene stedenbouwkundige aard, die gelden voor een deel van of het gehele grondgebied.

Lier woonstad

Met het oog op het gebruikscomfort voor de bewoners in de stadskern en de randen is het aangewezen dat er bij nieuwe meergezinswoningen voldoende parkeerruimte op eigen terrein wordt voorzien. Zo niet wordt het parkeren van auto’s volledig op het openbaar domein afgewenteld.

De doelstelling van de parkeerverordening is dus tweeledig:

Een beschikbaarheid van voldoende parkings op loopafstand van de woning moet het wonen bevorderen (ook van gezinnen met meerdere wagens) of met andere woorden geen verdrijvingseffect van bewoners uit de stad door gebrek aan parkeerplaatsen.

Een tweede subdoelstelling is de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid door: geen aantrekking autoverkeer in zones met beperkte draagkracht, vermindering van de parkeerdruk op het openbaar domein voor de vergroting van de ruimte voor verblijven. Dit leidt tot een principe waarbij men bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen parkeervoorzieningen aanlegt op eigen terrein en/of eigendom.

Een derde doelstelling is de sociale veiligheid door het behouden van woonvertrekken met zicht op de straat: men wil vermijden dat straten met rijwoningen uitgroeien tot een wand van garagepoorten.

Er worden in deze verordening ook verplichtingen opgelegd tot realisatie van een zeker aantal fietsenstallingsplaatsen, als basisvoorwaarde om het fietsen te bevorderen.

De aanwezigheid van voldoende mogelijkheden om auto’s en fietsen in de nabijheid van de eigen woning te kunnen stallen is een aspect dat bijdraagt aan het comfort van het wonen in een stad.

Goedkeuringsprocedure

Het college van burgemeester en schepenen heeft het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Parkeren’ voor advies voorgelegd aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar en aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro). Bijkomend werd ook het advies gevraagd van de gewestelijke mobiliteitsambtenaar, de gemeentelijke economische raad en de gemeentelijke woonraad.

Het is de Kerngroep Ruimtelijke Organisatie die op basis van de verkregen adviezen een voorstel tot aanpassing heeft opgemaakt en dit ter goedkeuring heeft voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Op 23 maart 2015 heeft de gemeenteraad van Lier de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Parkeren’ definitief vastgesteld. De verordening  werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 4 juni 2015 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 juni 2015. Op 22 juni 2015, 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, trad de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Parkeren’ in werking.