Delen

Ontwikkeling Dungelhoeffsite

In 1998 kocht de stad Lier de Dungelhoeffkazerne aan met de bedoeling er onder andere een nieuw zwembad en politiegebouw te realiseren, een nieuw stadskantoor in te richten en onder het Paradeplein een ondergrondse parking te bouwen.

Om dit project te realiseren werd een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt dat na vaststelling en goedkeuring op 4 december 2009 in werking is getreden.

Vervolgens werd er een masterplan uitgetekend dat als basis dient voor de herontwikkeling van de hele site. Het nieuwe zwembad en het politiegebouw werden eerst gerealiseerd. In januari 2013 startten de bouwwerken voor het nieuwe stadskantoor en de ondergrondse parkeergarage. Die werken zijn intussen afgerond. In september 2013 opende het nieuwe stadskantoor de deuren. Begin oktober was de publieke parking onder het Paradeplein klaar. De site is bereikbaar via een nieuwe toegangsweg via de Mechelsesteenweg.

Het verdere bouwprogramma betreft de bouw van het Sociaal huis op het Paradeplein en de aanleg van het openbaar domein op de site. Het private vastgoed omvat een 140-tal woongelegenheden over drie bouwblokken, de realisatie van het dwarsgebouw en het park.

Hoe kwam dit tot stand?

Toen in 1996 de Koninklijke Cadettenschool de Dungelhoeffkazerne aan de Baron Opsomerlaan verliet, stond de kazerne leeg. Omdat het stadsbestuur hierin mogelijkheden zag voor een nieuwe locatie voor het stadskantoor, kocht het in 1998 de kazerne aan. Naast de stedelijke administratieve diensten zou ook een nieuw zwembad, het OCMW en de politie een nieuwe stek krijgen op de site. Om dit volledige project te realiseren diende de bestemming van het militaire domein gewijzigd te worden met een RUP (een Ruimtelijk Uitvoeringsplan).

Vooral het verkeersgenererend effect van de nieuwe site op de buurt bleek bij het opstellen van het RUP een belangrijk aandachtspunt. Daardoor duurde de goedkeuring langer dan gepland. Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 29 juni 2009 en is in werking sinds eind 2009. Het legt de bestemming en de toekomstige functies voor het hele plangebied vast. Dit bestaat grosso modo uit de voormalige kazerne, de gronden van Lyra en het woonuitbreidingsgebied ten westen van de kazerne.

Het RUP voorziet ook ruimte voor functies zoals kantoren, handel, recreatie, hotel, park en bewoning (met verspreid over het plangebied tussen 380 en 426 woonentiteiten, grotendeels onder de vorm van appartementen). Daarom zal er binnen het private vastgoedgedeelte ook een voornamelijk residentieel programma uitgevoerd worden.

PPS met voorkeursbieder

Het dossier is de voorbije jaren, in nauw overleg met de stad, voorbereid door SOLag, het autonoom gemeentebedrijf van de stad. Na goedkeuring van het RUP eind 2009 is er een Europese aanbesteding gelanceerd om kandidaten te selecteren om het project Dungelhoeff te realiseren. De gebouwen zullen worden gerealiseerd door een publiek-private samenwerking (PPS) stadsontwikkelingsproject Dungelhoeff, onder regie van SOLag.

Eind januari 2011 duidde de Raad van Bestuur van SOLag de voorkeursbieder voor het project aan. Het team bestaat een samenwerkingsverband tussen Wilma Project Development (ontwikkelaar - deel uitmakend van Matexi Group nv), Cordeel (aannemer), coördinerend architectenbureau Beel-Achtergael en studiebureau Arcadis.

Deze voorkeursbieder, die na enkele selectierondes naar voor is gekomen als beste uit 5 kandidaten, pakte uit met het sterkste concept voor het stadskantoor en legde tevens de beste prijs-kwaliteitsverhouding neer voor de herontwikkeling van het gebied. De beoordeling gebeurde op basis van de gunningscriteria architectuur, duurzaamheid, functionaliteit en flexibiliteit.

Het team tekende eerder reeds voor het Groen Kwartier, de site van het vroegere Militair Hospitaal, in Antwerpen. Het zal het stadskantoor realiseren via het principe van DBFM (Design/ontwerpen, Build/bouwen, Finance/financieren en Maintain/onderhouden). Dit is een allesomvattende contractvorm waarbij de uitvoering van de verschillende onderdelen van het project aan één private partner wordt toevertrouwd.

Einddatum voor de volledige herontwikkeling is eind 2018.

Bouwprogramma

Het bouwprogramma in het kader van de PPS omvat het publieke gedeelte rond het Paradeplein met het stadskantoor, het Sociaal Huis, een publieke parking onder het Paradeplein en de aanleg van het openbaar domein op de site.

Het private vastgoedgedeelte omvat voornamelijk een residentieel programma met een 140-tal woongelegenheden verdeeld over 3 bouwblokken, een invulling voor het ‘kop’gebouw (het afgebrand gebouw op het Paradeplein) en het parkpaviljoen. Het binnengebied wordt daarbij zoveel mogelijk gevrijwaard van gemotoriseerd verkeer. De PPS heeft een investeringswaarde van circa 65 miljoen euro. De bouwkost (ontwerp en bouw) voor het stadskantoor bedraagt ruim 7.87 miljoen euro en de onderhoudskost van het stadskantoor 2.15 miljoen euro voor de volgende 20 jaar. De kostprijs voor aanleg van de ondergrondse parking bedraagt 3.54 miljoen euro (alle bedragen steeds excl. BTW).

Voor het stadskantoor werden analyses uitgevoerd op basis van een eerder opgesteld programma van eisen en de afstemming ervan met de mogelijkheden van het gebouw, het gewenste kwaliteits- en comfortniveau van de werkplekken en de financiële inspanningen tijdens de investerings- en exploitatiefase van de gebouwen.

Daarbij diende wel rekening gehouden te worden met het feit dat de kazerne een beschermd stadsgezicht is en creëerde de beperkte bouwdiepte en niveauverschillen tussen de gebouwen bijkomende beperkingen.

DungelhoeStadskantoor

De realisatie van het nieuwe stadskantoor in de voorbouw van de kazerne is de katalysator voor de verdere ontwikkeling van de site. Ondanks de grondige renovatie en reorganisatie van de leegstaande gebouwen zal de specifieke kwaliteit en beeldwaarde van de gesloten militaire gebouwen bewaard worden.

Er is getracht met respect om te gaan met de historische kwaliteit en de beeldwaarde van het gebouw, zowel van op de stadsvesten/Baron Opsomerlaan als van op het Paradeplein. Daarbij is gekozen om met één gerichte ingreep te duiden op de functiewijziging van het gebouw: tussen de bestaande historische bebouwing werd een nieuw eigentijds nieuwbouwvolume geschoven.

De functiewijziging van kazerne tot stadskantoor vereist niettemin heel wat ingrepen. Programmatorisch is een oppervlakte-uitbreiding nodig. Daarbij worden de bestaande ruimtes, elk met hun eigen kwaliteit, ten volle benut en gevrijwaard om de nieuwbouwuitbreiding beperkt te houden. Bij het ontwerp werd ook de nodige aandacht besteed aan duurzaamheid, binnenklimaat en functionaliteit.

De nieuwbouwuitbreiding zorgt als één geconcentreerde ingreep voor de verduidelijking van de functieverandering van de kazerne tot laagdrempelig publiek gebouw, en dit eveneens zowel gezien van op de stadsvesten/Baron Opsomerlaan als van op het Paradeplein.

De lichtheid en openheid van het nieuwbouwvolume maakt aan de bezoekers meteen duidelijk dat dit het nieuwe administratieve hart is voor de dienstverlening van stadskantoor én tevens voor Sociaal Huis. Het nieuwbouwvolume vormt immers niet alleen de toegang tot het stadskantoor, maar ook tot het Sociaal Huis.

Het nieuwe stadskantoor beslaat een nuttige vloeroppervlakte van 4.650 m² en biedt daardoor voldoende plaats voor de vereiste werkplekken.

Parking

De publieksparking onder het Paradeplein voorziet in 260 nieuwe parkeerplaatsen op één ondergronds niveau.

De circulatiekernen voor bezoekers komen in de nabijheid van de toegangen tot het politiecommissariaat, het stadskantoor en het Sociaal Huis. Door hun openheid en transparantie brengen ze licht en lucht in de parking. Nabij deze toegangen worden ook de mindervalide parkeerplaatsen georganiseerd. 

Uitgelicht

SOLag

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 341

lees verder

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dungelhoeff

Website ontwikkelaar Dungelhoeffsite