Delen

Aangifte tweede verblijf

Sinds 2015 dienen eigenaars van tweede verblijven een jaarlijkse bijdrage te betalen.

Waarom?

 • Gezien de prijsstijgingen op de huizenmarkt van de laatste jaren wil de stad zoveel mogelijk woningen activeren en laten bewonen als hoofdverblijfplaats. 

Wat is een tweede verblijf?

 • Elke woongelegenheid waarvan diegene die er kan verblijven, voor deze woongelegenheid, op 1 januari van het aanslagjaar niet ingeschreven is in de bevolkingsregister, vreemdelingenregister of het wachtregister.
 • Het gaat om: woningen, appartementen, studio’s, bungalows, landhuizen, grote of kleine weekendhuizen, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, verplaatsbare caravans die meer dan 3 maanden niet op het huisperceel opgesteld staan en alle andere vaste woongelegenheden of constructies met indicaties van bewoning en die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt.

Wat wordt niet beschouwd als tweede verblijf?

 • Een tent en woonaanhangwagen.
 • Een constructie uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit.
 • Een tijdelijk leegstaande woongelegenheid waarvan het bewijs wordt voorgelegd dat het in de loop van het aan het aanslagjaar voorafgaande kalenderjaar als hoofdverblijfplaats werd aangewend blijkens de gegevens van het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister.
 • Een onderwijsinrichting, ziekenhuis, vluchthuis of een woning aangewend voor begeleid wonen of met een sociaal doel een hotelkamer, gastenkamer, vakantiewoning of vakantie-logies volgens de definities van het decreet betreffende toeristische logies van 10 juli 2008 en latere wijzigingen.
 • Een studentenkamer.
 • Woongelegenheden zoals verplaatsbare caravans en woonwagens die opgesteld staan op campings en kampeerverblijven en met het doel te verhuren als kamers.

Voorwaarden

 • De toestand op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld.
 • De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het ganse jaar. Dit betekent dat wanneer u in de loop van het jaar het tweede verblijf zou verkopen of zelf gaan bewonen, u geen vermindering ontvangt van de belasting.
 • Je ontvangt vanaf 1 juli in de loop van het aanslagjaar een aanslagbiljet en hebt 2 maanden tijd om het aanslagbiljet te betalen.

Wat als je niet akkoord bent?

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend, gemotiveerd en gedagtekend zijn. Het bezwaarschrift bevat minimaal de volgende gegevens:

 • de identiteit en het adres van de indiener
 • de woning of constructie waarop het beroepschrift betrekking heeft

De indiener motiveert voldoende het bezwaarschrift inclusief eventuele overtuigingsstukken. Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan.

Vrijstellingen

 • Voor een tweede verblijf dat verhuurd wordt met een geregistreerd huurcontract en effectieve bewoner(s), dat is ingegaan en werd geregistreerd voor datum van de inwerkingtreding van dit reglement en waarvan de bewoners nog geen aanvraag tot hoofdverblijfplaats hebben gedaan.
 • Voor een woongelegenheid die wordt verhuurd aan het OCMW op 1 januari van het aanslagjaar.
 • Voor een woongelegenheid die wordt verhuurd aan het SVK De Woonkans op 1 januari van het aanslagjaar.
 • Woningen en/of gebouwen binnen een onteigeningsplan
 • Woningen en/of gebouwen vernield of beschadigd door een plotse ramp.

Je vraagt een vrijstelling aan door punt 3 aan te vinken op het aangifteformulier en je voegt de nodige bewijsstukken bij het dossier.

Kosten

 • De grootte van de jaarlijkse aanslag ligt tussen 200 en 900 euro voor 2017 naargelang het type constructie en de ligging van het pand. De tarieven vind je in de bijgevoegde brochure.

Wat gebeurt er als je niet of niet tijdig een aangifte indient?

De stadsadministratie zal de eigenaars ambtshalve belasten. Dit wil zeggen dat wanneer een woongelegenheid/constructie aanzien wordt als tweede verblijf, en waarvan nà 30 juni van het aanslagjaar geen aangifte werd ontvangen, een aanslagbiljet zal verstuurd worden.

Bij een eerste ambtshalve vaststelling wordt de normaal te betalen aanslag verhoogd met 25%. Vanaf een tweede ambtshalve vaststelling wordt de belasting verdubbeld.

Aanvraag

Zodra het tweede verblijf bekend is, zal er jaarlijks een aangifteformulier met voorgedrukte gegevens gestuurd worden aan de eigenaar. Dit wordt indien nodig aangevuld, de eigenaar stuurt het aangifteformulier steeds terug naar de cel wonen. De toestand op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld.

Je kan de aangifte ook doen via bijgevoegd formulier, af te drukken, in te vullen en terug te bezorgen aan de dienst wonen (Dungelhoeffsite, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier, wonen@lier.be).

pdf

(klik op het logo, je computer zal het formulier downloaden zodat je het kan printen en invullen)

Uitgelicht

Wonen

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 387

lees verder

Aangifteformulier tweede verblijf

Brochure aangifte tweede verblijven

05 september 2017,  pdf, 358kB

Download dit bestand