Delen

bekendmaking aanvraag milieuvergunning

Stad Lier - Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - nr. M 2017-8

De burgemeester brengt ter kennis van het publiek dat door TUINBOUWBEDRIJF MARC PITTOORS gevestigd te Donderheide 35, 2500 Lier, een milieuvergunningsaanvraag is ingediend met als voorwerp: het verder exploiteren van een glastuinbouwbedrijf na verandering door wijziging, uitbreiding en toevoeging van de kadastrale percelen 3B2D, 3B2H, 3B2K en 3B25, op de percelen gelegen Donderheide 35, kadastraal gekend (afd. 4) sectie E 94 L(afd. 4) sectie E 94 L , (afd. 4) sectie E 94 K , (afd. 4) sectie E 94 H , (afd. 4) sectie E 122 B , (afd. 4) sectie E 122 C , (afd. 4) sectie E 124 C  en (afd. 4) sectie E 125 C .

Toepasselijke rubrieken

Het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximaal debiet van 2 m³/uur en 3.000 m³/jaar via een IBA (voorheen apart vergund onder 3.4.1.a en 3.6.1, nu 1 afvalwaterstroom) (3.6.3.1.a);

3 WKK’s en een stroomgenerator met samen een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 7.420 kW (12.1.2) en een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 16.271 kW (31.1.3) als volgt:

 • een noodstroomgenerator gevoed met lichte fuel met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 625 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) en een elektrisch vermogen van 500 kW (wijziging en uitbreiding door vervanging van de stroomgenerator);
 • WKK1 bestaande uit een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.608 kW en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van 1.560 kW (wijziging door verplaatsing);
 • WKK2 bestaande uit een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 7.461 kW en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van 3.360 kW (wijziging door verplaatsing en uitbreiding door verhoging van het vermogen van de motor en de generator met respectievelijk 1.492 kW en 681 kW);
 • WKK3 bestaande uit een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.577 kW en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van 2.000 kW (uitbreiding);

1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (wijziging en uitbreiding door vervanging van de transfo van 160 kVA) (12.2.1);

7 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 5x2.000 kVA, 2.500 kVA en 4.000 kVA (wijziging door verplaatsing en uitbreiding met 5 transformatoren en door verhoging van het vermogen) (12.2.2);

40  acculaders met een totaal vermogen van 48 kW (uitbreiding met 23 acculaders en 28 kW) (12.3.2);

het stallen van 3 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);

4 compressoren van samen 27,5 kW (3x7,5 kW en 1x5 kW) (uitbreiding met 3x7,5 kW) (16.3.1.1);

de opslag van 60 ton kunstmest (uitbreiding) (28.1.f.1);

1 stookinstallatie op aardgas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.480 kW (wijziging door het verwijderen van 2 stookinstallaties van respectievelijk 2.900 kW en 3.480 kW) (43.1.2.b)

de verdeling en opslag van volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:

 • 1 brandstofverdeelslang horende bij de dieseltank van 15.000 liter (6.5.1);
 • verwijdering van de opslag van 4.080 kg diesel;
 • uitbreiding met de opslag van:
  11.250 kg oxiderende stoffen;
  22.442 kg bijtende stoffen;
  25.225 kg schadelijke stoffen;
  1.100 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen;
  1.100 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen;
  167 kg/liter diverse producten in kleine verpakkingen;

In toepassing van artikel 387 (laatste zin) van het decreet omgevingsvergunning wordt gevraagd om de vergunning voor een onbepaalde duur te verlenen.

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.6.3.1.a - 6.4.1 - 6.5.1 - 12.1.2 - 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.3.2.b - 17.3.4.2.b - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1.b - 17.4 - 28.1.f.1 - 31.1.3 - 43.1.2.b;

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 27/02/2017 tot en met 28/03/2017 ter inzage voor het publiek bij de dienst leefmilieu, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen worden gericht of ter plaatse mondeling worden meegedeeld.

De Burgemeester,

Frank Boogaerts

Uitgelicht

Leefmilieu

Stadskantoor
Dungelhoeffsite
Paradeplein 2 bus 1
2500 Lier
tel. 03 8000 384

lees verder